Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Przedstawiciel Partnerów Społecznych (grupa zawodów „Transport bliski”)

15.04.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Przedstawiciel Partnerów Społecznych (grupa zawodów „Transport bliski”).

Stanowisko Przedstawiciel Partnerów Społecznych (grupa zawodów „Transport bliski”)
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Doświadczenie zawodowe w wybranym/ych zawodzie/zawodach w ramach grupy zawodów „Transport bliski”

  (proszę krótko opisać rodzaj doświadczenia – maks. 400 znaków, w tym nazwę zawodu/zawodów, w którym/ch Kandydat wykazuje się doświadczeniem oraz liczbę lat doświadczenia)
 2. Rekomendacja partnera społecznego, reprezentatywnego dla wybranego/ych zawodu/zawodów w ramach grupy zawodów „Transport bliski”

  (proszę wpisać nazwę podmiotu, który wystawił Kandydatowi rekomendację oraz wskazać zawód/zawody, do których odnosi się rekomendacja i załączyć skan rekomendacji do Noty biograficznej)
 3. Średnie miesięczne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z zadań finansowanych z innych źródeł (w tym umowa o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, działalność gospodarcza) nieprzekraczające 240 godzin

  (proszę podać średnie miesięczne zaangażowanie godzinowe w okresie ostatnich 3 miesięcy)

  Jednocześnie informujemy, iż podane dane będą weryfikowane przy podpisaniu umowy poprzez wypełnienie „ewidencji wstępnej zaangażowania godzinowego” obejmującej zatrudnienie ze wskazaniem miejsca pracy, formy zatrudnienia oraz zaangażowania godzinowego.
Kryteria oceny rankingowej

Doświadczenie w zakresie wykonywania zadań zawodowych (proszę zaznaczyć za pomocą „x”):

 1. Montowanie urządzeń dźwigowych
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 2. Ocenianie stanu technicznego urządzeń dźwigowych
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 3. Wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 4. Dokonywanie modernizacji urządzeń dźwigowych
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 5. Organizowanie prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 6. Wykształcenie adekwatne do wybranego/ych zawodu/zawodów zadeklarowanego/ych w ramach grupy zawodów „Transport bliski”

  (proszę podać nazwę uczelni/szkoły, uzyskany tytuł/zawód, rok ukończenia)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – kandydat spełnia kryterium
 7. Doświadczenie w pracy na platformie Moodle
  (proszę krótko opisać posiadane doświadczenie np.: udział w forach dyskusyjnych, zamieszczanie materiałów)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – kandydat spełnia kryterium
Wymagania dodatkowe
 1. Wykonawcy zobowiązani będą do przedstawiania oświadczenia w postaci protokołu o faktycznej liczbie godzin, którą przeznaczyli na realizację umowy/dzieła w ujęciu miesięcznym oraz poświadczą, że łączna miesięczna liczba godzin zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, obejmujących okres realizacji umowy zawartej z KOWEZiU nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. Jednocześnie wykonawca poświadcza, że obciążenie zawodowe nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mu w ramach projektu.
Informacje uzupełniające
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadań
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji bez dokonania wyboru przed terminem jej zakończenia
 3. Zamawiający pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i zwraca koszty podróży (do 200 zł - zgodnie z cennikiem biletów II klasy)
 4. Spotkania BZPS odbywać się będą w weekendy.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby i terminów spotkań (zgodnie z harmonogramem realizacji zadań)
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające oczekiwania rynku pracy dla wybranego/ych zawodu/zawodów wchodzącego/ych w skład grupy zawodów „Transport bliski” (II i III kwartał 2016)
 2. Dokonanie przeglądu Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) oraz Podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla wybranego/ych zawodu/zawodów wchodzącego/ych w skład grupy zawodów „Transport bliski” (II i III kwartał 2016)
 3. Przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji właściwych dla wybranego/ych zawodu/zawodów wchodzącego/ych w skład grupy zawodów „Transport bliski” (IV kwartał 2016 i I kwartał 2017)
 4. Udział w jednodniowym spotkaniu będącym podstawą opracowywania ścieżek rozwoju zawodowego dla wybranego/ych zawodu/zawodów wchodzącego/ych w skład grupy zawodów „Transport bliski” (IV kwartał 2017)
 5. Udział w spotkaniach roboczych na terenie Warszawy – 4 jednodniowe spotkania Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych (BZPS) oraz w dwudniowym konsultacyjnym seminarium branżowym (zgodnie z harmonogramem realizacji zadań)
 6. Praca na platformie edukacyjnej Moodle KOWEZiU (zgodnie z harmonogramem realizacji zadań)
Warunki zatrudnienia
 • łączona (zlecenie+dzieło)
 • termin realizacji: maj - grudzień 2016; styczeń - grudzień 2017 (w przypadku przekazania środków na realizację projektu na rok 2017)
 • łącznie 105 godzin
 • Wysokość wynagrodzenia: 5250.00 PLN (brutto/brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 2. Rekomendacja partnera społecznego reprezentatywnego dla wybranego/ych zawodu/zawodów z grupy zawodów „Transport bliski”
Termin nadsyłania aplikacji

30-05-2016 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line
  Proszę nie wypełniać jednocześnie kilku formularzy
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: rekrutacja.bzps@koweziu.edu.pl
Dopisek / nr referencyjny P.10/4/2016
Osoba do kontaktu

Elżbieta Żochowska
e-mail: e.zochowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8441868 wew. 147

Opublikował: Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap
Publikacja dnia: 15.04.2016

Dokument oglądany razy: 394
« inne aktualności