Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego „Dostosowanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły” dla nauczycieli i kadry zarządzajcej

04.08.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego „Dostosowanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły” dla nauczycieli i kadry zarządzajcej .
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor programu kursu doskonalącego „Dostosowanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły” dla nauczycieli i kadry zarządzajcej
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe zawodowe.

  Należy podać: uzyskany tytuł, nazwa uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.
 2. Udział w kursach/szkoleniach z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013.
  Należy podać: temat, liczbę godzin kursu/szkolenia, organizatora, rok.
 3. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli lub kadry zarządzającej szkół zawodowych związanych ze zmianami w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2012/2013.

  Należy podać tytuł, rodzaj materiału, adresata, organizatora.
 4. Skrócony projekt programu szkolenia dotyczącego tematu "Dostosowanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły" obejmującego 8 godzin dydaktycznych dla kadry zarządzającej i 40 godzin dla nauczycieli.

  Załączony plik ze skróconym opisem oraz opisem wybranego modułu.

  Należy podać: moduły, jednostki modułowe, liczbę godzin. Załączony plik ze skróconym opisem.
  Moduł I: …………………………………
  Jednostki modułowe (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Moduł II: ……………………………….
  Jednostki modułowe (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Moduł ….: ……………………………….
 5. Doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Udział w pracach nad opracowywaniem dokumentów programowych kształcenia zawodowego obowiązujących od 2012/2013 r.

  Należy podać nazwę projektu, termin i zakres realizowanych prac.
  Punktacja: (0-5 pkt)
  1 pkt – opracowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach,
  1 pkt – opracowanie planów nauczania,
  2 pkt – opracowanie programu nauczania dla zawodu,
  1 pkt – opracowanie rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych
 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli lub kadry zarządzającej szkół.

  Należy podać tytuł szkolenia, organizatora, zakres tematyczny, termin szkolenia, adresata szkolenia, liczbę uczestników.
  Punktacja: (0-3 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń poniżej 20 uczestników
  2 pkt – do 5 szkoleń powyżej 20 uczestników
  3 pkt - powyżej 5 szkoleń powyżej 20 uczestników
 3. Pełnienie funkcji nauczyciela–doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

  Należy podać nazwę placówki doskonalenia, miejscowość, pełnioną funkcję.
  Punktacja: (0–2 pkt)
  2 pkt – pełnienie funkcji nauczyciela-doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta
 4. Skrócony projekt programu szkolenia dotyczącego tematu "Dostosowanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły" obejmującego 8 i 40 godzin dydaktycznych.

  Należy podać: moduły, jednostki modułowe, liczbę godzin.
  Należy załączyć w postaci pliku (maks. 1 strona) do zgłoszenia
  Moduł I: …………………………………
  Jednostki modułowe (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Moduł II: ……………………………….
  Jednostki modułowe (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Moduł ….: ……………………………….

  Punktacja: (0-3 pkt)
  1 pkt - zapisano moduły
  1 pkt - zapisano jednostki
  1 pkt - zapisano liczbę godzin
 5. Opis wybranego modułu z projektu szkolenia dotyczącego tematu "Dostosowanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

  Należy podać: cel zajęć, oczekiwane efekty kształcenia, tematy, liczbę godzin, metody nauczania i formy organizacyjne, przykłady ćwiczeń, przykłady środków dydaktycznych.

  Należy dołączyć w postaci pliku (maks. 3 strony) do zgłoszenia.
  Punktacja: (0-8 pkt)
  1 pkt – zapisano cel zajęć
  1 pkt – zapisano oczekiwane efekty kształcenia
  1 pkt - zapisano tematy
  1 pkt - zapisano liczbę godzin
  1 pkt – zapisano metody nauczania
  1 pkt – zapisano formy organizacyjne
  1 pkt – zapisano przykłady ćwiczeń
  1 pkt – zapisano przykłady środków dydaktycznych zgodnie z tematyką programu szkolenia
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie programu kursu doskonalącego dla nauczycieli i kadry zarządzającej
Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 7000.00 PLN (brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 2. Skrócony projekt programu szkolenia dotyczącego tematu "Dostosowanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły" obejmującego 8 godzin dydaktycznych40 godzin dydaktycznych (maks. 2 strony)
 3. Opis wybranego modułu z projektu szkolenia dotyczącego tematu "Dostosowanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły" dla nauczyciela i kadry zarządzającej (maks. 3 strony)
Termin nadsyłania aplikacji

11-08-2014 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny Autor - program 7
Osoba do kontaktu

Aleksandra Pietras
e-mail:
telefon: 22 8488020, 534932648

Opublikował: Aleksandra Pietras
Publikacja dnia: 04.08.2014

Dokument oglądany razy: 939
« inne aktualności