Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: redaktor naczelny portalu regionalnego

27.06.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: redaktor naczelny portalu regionalnego.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko redaktor naczelny portalu regionalnego
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Edukacja dla pracy” [P7.2]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy jako redaktor bądź członek zespołu redakcyjnego portalu internetowego o tematyce związanej z edukacją oraz rynkiem pracy
 3. Doświadczenie w pracy z systemem zarządzania treścią CMS JOOMLA min. 2 lata
Kryteria oceny rankingowej
 1. wykształcenie kierunkowe z zakresu doradztwa zawodowego (studia I stopnia - specjalność doradztwo zawodowe/studia uzupełniające magisterskie - specjalność doradztwo zawodowe) lub/i ukończenie studiów podyplomowych, kursów/szkoleń z obszaru doradztwa zawodowego/rozwoju kariery zawodowej/HR/coaching lub pokrewne
  (proszę podać nazwę uczelni/ośrodka szkoleniowego/ nazwę kierunku specjalizacji/szkolenia, rok ukończenia)
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt - kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów - 2
 2. ukończone studia, kursy lub szkolenia polonistyczne/dziennikarskie/redakcyjne
  (proszę podać: nazwę kursów/studiów, datę ukończenia, zdobyte kwalifikacje)
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt - kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów - 2
 3. Redaktor bądź członek zespołu redakcyjnego portalu internetowego o tematyce związanej z edukacją oraz rynkiem pracy - min. 2 lata (mc/rok)
  (proszę podać czas trwania zatrudnienia mc/rok, nazwę portalu oraz link/i do portalu)
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - 2-3 lata
  2 pkt - 4-5 lat
  3 pkt - 5 i więcej
  maksymalna liczba punktów - 3
 4. Autor tekstu/tekstów poświęconych problematyce edukacji oraz pracy opublikowanych:
  1) w prasie o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim, którego odbiorcami byli uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracodawcy, rodzice; lub/i
  2) w publikacjach, w tym naukowych/zeszytach informacyjno-metodycznych z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia zawodowego, rozwoju kariery zawodowej; lub/i
  3) na portalach internetowych tematycznie związanych z obszarem edukacji oraz pracy.
  (Tekst wydany w formie drukowanej lub/i elektronicznej, każdy tekst o objętości co najmniej jednej strony A4 - 1800 znaków ze spacjami.)
  (Proszę podać tytuł artykułu, rok wydania, wydawnictwo oraz przesłać dodatek w formie załącznika.)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – 1-2 teksty
  2 pkt – 3-4 teksty
  3 pkt – 5 i powyżej
  maksymalna liczba punktów 3
 5. Doświadczenie w redakcji merytorycznej tekstu oraz dokonywaniu korekty technicznej tekstu.
  (Proszę podać tytuł tekstu podlegającego redakcji oraz korekcie, rok wydania, wydawnictwo.)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – 1-2 teksty
  2 pkt – 3-4 teksty
  3 pkt – 5 i powyżej
  maksymalna liczba punktów 3
 6. Doświadczenie w planowaniu i realizacji działań promocyjnych np. portali internetowych, rezultatów projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej(minimum 1 rok).
  (Proszę podać przykład przygotowanych i zrealizowanych działań promocyjnych, rok realizacji, ew. nazwę projektu w ramach którego realizowano działania promocyjne oraz link do portalu/projektu.)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – 1-2 lata
  2 pkt – 3-4 lata
  3 pkt – 5 lat i powyżej
  maksymalna liczba punktów 3
 7. Doświadczenie w planowaniu i realizacji zadań związanych z tworzeniem lub/i aktualizacją i modyfikacją stron internetowych na etapie:
  - tworzenia opisu przedmiotu zamówienia do dokumentacji przetargowej i/lub
  - współpracy z Wykonawcą i/lub
  - akceptacji produktu finalnego (minimum 1 rok)
  (Proszę podać przedmiot opisu zamówienia do dokumentacji przetargowej, rok powstania strony internetowej, nazwę i link do portalu, ew. nazwę projektu w ramach którego realizowano zamówienie.)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – 1-2 lata
  2 pkt – 3-4 lata
  3 pkt – 5 lat i powyżej
  maksymalna liczba punktów 3
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Współpraca nad opracowaniem koncepcji modyfikacji strony internetowej www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl po przeprowadzonej analizie oraz we współpracy z Liderem zadania i informatykiem w szczególności w obszarze portalu regionalnego.
 2. Realizacja koncepcji, monitorowanie prac i zmian oraz systematyczne wprowadzanie aktualności na stronie - w szczególności szkoleń, konferencji, seminariów realizowanych w ramach projektu oraz innych wydarzeń edukacyjnych.
 3. Planowanie, kierowanie, monitorowanie pracy zespołu redaktorów regionalnych, w tym:
  - koordynowanie pracy 16-osobowego zespołu redaktorów regionalnych oraz nadzór merytoryczny i personalny
  - redagowanie artykułów, informacji oraz aktualności z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacji, rynku pracy przesyłanych przez 16 redaktorów regionalnych
  - współpraca z informatykiem - bieżące przekazywanie materiałów do zamieszczenia na stronie
  - monitorowanie portalu regionalnego
 4. Identyfikacja źródeł informacji edukacyjno-zawodowych, w tym nawiązywanie stałej współpracy z instytucjami o charakterze ogólnokrajowym zajmującymi się oświatą, rynkiem pracy lub doradztwem edukacyjno-zawodowym w celu pozyskiwania zgody na wykorzystanie ich zasobów informacyjnych lub baz danych.
 5. Monitorowanie forum - "Doradca Zawodowy" na platformie MOODLE (EPW) funkcjonującego na stronie www.koweziu.edu.pl. Aktywizowanie redaktorów regionalnych do aktywności na forum oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania użytkowników.
 6. Współpraca z Liderem Zadania oraz Koordynatorem Projektu.
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 3. skan publikacji
Termin nadsyłania aplikacji

11-07-2014 do godziny 14:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: jdymnicka@koweziu.edu.pl
 • wysłać tradycyjną pocztą na adres:
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  Biuro Projektów
  ul. Płatowcowa 13
  02-635 Warszawa
Dopisek / nr referencyjny P7- redaktor naczelny
Osoba do kontaktu

Joanna Saska-Dymnicka
e-mail: jdymnicka@koweziu.edu.pl
telefon: 22 848 80 05

Opublikował: Projekt P7.2
Publikacja dnia: 27.06.2014

Dokument oglądany razy: 1667
« inne aktualności