Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.04.2014, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przedłużono termin składania aplikacji do 6 maja 2014 r., oraz wykreślono niektóre branże.

Rekrutacja na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego „Aktywizujące metody nauczania”

04.04.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego „Aktywizujące metody nauczania”.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor programu kursu doskonalącego „Aktywizujące metody nauczania”
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe w obszarze zawodów reprezentatywnych dla branży, którą wybrał kandydat.

  Należy podać: uzyskany tytuł, nazwa uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.
  Proszę zaznaczyć jedną z podanych niżej grup branżowych:
  - Elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna
  - Budowlana
  - Ekonomiczno-finansowo-biurowa
  - Górniczo-hutniczo-odlewnicza
  - Uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt
  - Turystyczno-hotelarsko-gastronomiczna, spożywcza
  - Transport
  - Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia
  - Kosmetyczno-fryzjerska
  - Obraz i dźwięk
  - Mechaniczna
  - Kształtowanie środowiska
  - Skórzano-włókienniczo-odzieżowa
  - Chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna
 2. Udział w kursach/szkoleniach z zakresu zmian
  w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013.

  Należy podać: temat, liczbę godzin kursu/szkolenia, organizatora, rok.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

  (Proszę podać nazwę szkoły /placówki, nazwę stanowiska i zakres prac wykonywanych na stanowisku, nazwy prowadzonych zajęć, lata pracy)
 4. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół zawodowych związanych ze zmianami w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2012/2013.

  Należy podać tytuł, rodzaj materiału, adresata, organizatora.
 5. Skrócony projekt programu szkolenia dotyczącego tematu aktywizujące metody nauczania dla grupy branżowej wybranej w pkt 1, obejmującego 40 godzin dydaktycznych.

  Należy podać: moduły, jednostki modułowe, liczbę godzin. Załączony plik ze skróconym opisem.
  Moduł I: …………………………………
  Jednostki modułowe (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Moduł II: ……………………………….
  Jednostki modułowe (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Moduł ….: ……………………………….
Kryteria oceny rankingowej
 1. Udział w pracach nad opracowywaniem dokumentów programowych kształcenia zawodowego obowiązujących od 2012/2013 r. w zawodach wybranej w pkt 1 branży zawodowej.

  Należy podać nazwę projektu, termin i zakres realizowanych prac.
  Punktacja: (0-5 pkt)
  1 pkt – opracowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach,
  1 pkt – opracowanie planów nauczania,
  2 pkt – opracowanie programu nauczania dla zawodu
  1 pkt – opracowanie rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych
 2. Autor/współautor publikacji dotyczących aktywizujących metod nauczania w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

  Należy podać tytuł, rok wydania, wydawnictwo.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 2 publikacji
  2 pkt – powyżej 2 publikacji
 3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013.

  Należy podać tytuł szkolenia, organizatora, zakres tematyczny, termin szkolenia, adresata szkolenia, liczbę uczestników
  Punktacja: (0-3 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń poniżej 20 uczestników
  2 pkt – do 5 szkoleń powyżej 20 uczestników
  3 pkt - powyżej 5 szkoleń powyżej 20 uczestników
 4. Pełnienie funkcji nauczyciela – doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

  Należy podać nazwę placówki doskonalenia, miejscowość, pełnioną funkcję.
  Punktacja: (0–2 pkt)
  2 pkt – pełnienie funkcji nauczyciela-doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta
 5. Skrócony projekt programu szkolenia dotyczącego tematu aktywizujące metody nauczania dla grupy branżowej wybranej w pkt 1, obejmującego 40 godzin dydaktycznych.

  Należy podać: moduły, jednostki modułowe, liczbę godzin.
  Należy załączyć w postaci pliku (maks. 1 strona) do zgłoszenia
  Moduł I: …………………………………
  Jednostki modułowe (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Moduł II: ……………………………….
  Jednostki modułowe (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Moduł ….: ……………………………….

  Punktacja: (0-3 pkt)
  1 pkt - zapisano moduły
  1 pkt - zapisano jednostki
  1 pkt - zapisano liczbę godzin
 6. Opis wybranego modułu z projektu szkolenia dotyczącego tematu aktywizujące metody nauczania dla wybranej w pkt 1 grupy branżowej, w której kandydat deklaruje chęć opracowania programu szkolenia.

  Należy podać: cel zajęć, oczekiwane efekty kształcenia, tematy, liczbę godzin, metody nauczania i formy organizacyjne, przykłady ćwiczeń, przykłady środków dydaktycznych.

  Należy dołączyć w postaci pliku (maks. 3 strony) do zgłoszenia.
  Punktacja: (0-8 pkt)
  1 pkt – zapisano cel zajęć,
  1 pkt – zapisano oczekiwane efekty kształcenia,
  1 pkt - zapisano tematy,
  1 pkt - zapisano liczbę godzin,
  1 pkt – zapisano metody nauczania,
  1 pkt – zapisano formy organizacyjne,
  1 pkt – zapisano przykłady ćwiczeń,
  1 pkt – zapisano przykłady środków dydaktycznych zgodnie z tematyką programu szkolenia
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie programu kursu doskonalącego dla nauczycieli
Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 4500.00 PLN (brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 2. Skrócony projekt programu szkolenia dotyczącego tematu aktywizujące metody nauczania dla grupy branżowej wybranej w pkt 1, obejmującego 40 godzin dydaktycznych. (maks. 1 strona)
 3. Opis wybranego modułu z projektu szkolenia dotyczącego tematu aktywizujące metody nauczania dla wybranej w pkt 1 grupy branżowej, w której kandydat deklaruje chęć opracowania programu szkolenia. (maks. 3 strony)
Termin nadsyłania aplikacji

15-04-2014 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny Autor - program 2
Osoba do kontaktu

Aleksandra Pietras
telefon: 22 8488020, 534932648

Opublikował: Aleksandra Pietras
Publikacja dnia: 04.04.2014

Dokument oglądany razy: 1042
« inne aktualności