Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Koordynator projektu

21.03.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Koordynator projektu.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Koordynator projektu
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Edukacja dla pracy” [P7]

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Biuro Projektów
ul. Płatowcowa 13
02-635 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie: wyższe(proszę podać nazwę uczelni, datę jej ukończenia oraz załączyć kopię dyplomu ukończenia studiów zawierającą wymagane informacje)
 2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy: min. 4 lata
 3. Co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku koordynatora/kierownika projektów współfinansowanych ze środków UE w ciągu ostatnich sześciu lat (proszę podać tytuł projektu, czas realizacji, nazwę instytucji/organizacji realizującej projekt, wartość projektu, czas pracy na stanowisku koordynatora/kierownika projektu, zakres zadań)
 4. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
  (proszę podać termin koordynowania prac zespołu i jego wielkość)
 5. Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu Office
Kryteria oceny rankingowej
 1. Ukończone studia z zakresu doradztwa zawodowego
  (proszę podać: nazwy kursów/studiów, datę ukończenia, zdobyte kwalifikacje)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów – 1
 2. Ukończone studia/szkolenia kończące się certyfikatem z zakresu zarządzania projektami
  (proszę podać: nazwy kursów/studiów, datę ukończenia, zdobyte kwalifikacje)
  Punktacja: 0 – kandydat nie spełnia kryteriów
  2- kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów - 2
 3. Minimum trzyletnie doświadczenie w organizacji szkoleń o zasięgu ponadregionalnym
  (proszę podać: organizatora szkoleń, zakres, odbiorców, zasięg terytorialny, czas trwania pojedynczego szkolenia)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów – 1
 4. Co najmniej dwuletni staż pracy w placówce oświatowej
  (proszę podać nazwę placówki, zajmowane stanowisko oraz okres zatrudnienia)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów – 1
 5. Udział w szkoleniach/konferencjach z zakresu reformy kształcenia zawodowego, doradztwa zawodowego
  (proszę podać temat, miejsce oraz datę realizacji szkolenia/konferencji)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – 1-3 szkolenia/konferencje
  2 pkt – 4-7 szkoleń/konferencji
  3 pkt – 8 i więcej szkoleń/konferencji
  maksymalna liczba punktów – 3
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Zarządzanie projektem "Edukacja dla pracy"
 2. Ustalanie z Kierownikiem Zespołu miesięcznych, kwartalnych i rocznych harmonogramów realizacji projektu
 3. Przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu
 4. Monitorowanie prac liderów zadań
 5. Udział w rekrutacji wykonawców zaproszonych do realizacji poszczególnych zadań w projekcie
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań
 7. Przygotowywanie szczegółowego opisu wszystkich prac planowanych w ramach realizacji projektu
Warunki zatrudnienia
 • umowa o pracę na czas określony
 • pełen etat
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 3. Mile widziane referencje
Termin nadsyłania aplikacji

28-03-2014 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: a.sowinska@koweziu.edu.pl
 • wysłać tradycyjną pocztą na adres:
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  Biuro Projektów
  ul. Płatowcowa 13
  02-635 Warszawa
Dopisek / nr referencyjny P7-koordynator projektu
Osoba do kontaktu

Anna Sowińska
e-mail: a.sowinska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 848 80 05

Opublikował: Anna Sowińska
Publikacja dnia: 21.03.2014

Dokument oglądany razy: 2069
« inne aktualności