Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor scenariusza filmu promującego kształcenie na odległość w uczeniu dorosłych, autor opisu przedmiotu zamówienia do produkcji filmu

06.03.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor scenariusza filmu promującego kształcenie na odległość w uczeniu dorosłych, autor opisu przedmiotu zamówienia do produkcji filmu.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor scenariusza filmu promującego kształcenie na odległość w uczeniu dorosłych, autor opisu przedmiotu zamówienia do produkcji filmu
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” [P4]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. wykształcenie wyższe
 2. doświadczenie jako autor scenariuszy filmowych (co najmniej 3 scenariusze filmowe o długości od 10 do 20 minut)
Kryteria oceny rankingowej
 1. Wykształcenie na kierunku/specjalności: aktorstwo, filmoznawstwo, teatrologia lub dziennikarstwo
  Punktacja: 0-2 pkt
 2. doświadczenie w pracy przy minimum dwóch projektach związanych z e-learningiem
  Punktacja: 0-2 pkt
 3. doświadczenie jako autor min. 3 scenariuszy filmów edukacyjnych, instruktażowych, promocyjnych, reklamowych o długości minimum 10 minut związanych z kształceniem dorosłych i/lub kształceniem zawodowym
  Punktacja: 0-3 pkt
 4. doświadczenie w opracowywaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia do produkcji filmów edukacyjnych o charakterze informacyjno-promocyjnym o wartości powyżej 100 000,00 zł
  Punktacja: 0-2 pkt
 5. doświadczenie we współpracy z producentem filmowym w zakresie akceptacji poszczególnych etapów produkcji filmowej
  Punktacja: 0-1 pkt
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Zadaniem wyłonionej osoby (osób) będzie:
  • opracowanie we współpracy z Zamawiającym scenariusza filmu promującego Kształcenie na odległość w uczeniu dorosłych o łącznej długości wynoszącej od 10 do 20 minut,
  • opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymogów technicznych i zasobów koniecznych do produkcji niniejszego filmu,
  • sporządzenie opinii z poszczególnych etapów produkcji filmowej,
  • udział w pracach Komisji Przetargowej oceniającej oferty złożone na produkcję filmu, w tym w szczególności przygotowywanie odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz ocenianie nadesłanych ofert
Warunki zatrudnienia
 • Umowa o dzieło
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

12-03-2014 do godziny 00:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny II/P4/2014
Osoba do kontaktu

Anna Włodkowska
e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8488005

Opublikował: Wojciech Myka
Publikacja dnia: 06.03.2014

Dokument oglądany razy: 996
« inne aktualności