Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Koordynator branżowy

20.02.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Koordynator branżowy.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Koordynator branżowy
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe w obszarze zawodów reprezentatywnych dla branży, którą wybrał kandydat:
  1 Elektryczno-elektroniczna
  2 Teleinformatyczna
  3 Chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna
  4 Budowlana
  5 Budowa dróg i mostów oraz instalacje
  6 Ekonomiczno-finansowo-biurowa
  7 Górniczo-hutniczo-odlewnicza
  8 Uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt
  9 Turystyczno-hotelarsko-gastronomiczna, spożywcza
  10 Transport
  11 Skórzano-włókienniczo-odzieżowa
  12 Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia
  13 Kosmetyczno-fryzjerska
  14 Obraz i dźwięk
  15 Mechaniczna
  16 Kształtowanie środowiska

  Należy wpisać wybraną branżę oraz podać: uzyskany tytuł, nazwę uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia, dodatkowe kwalifikacje
 2. Udział w szkoleniach z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013

  Proszę podać: temat szkolenia, czas trwania, organizatora szkolenia
 3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli szkół zawodowych
  (co najmniej 100 godzin dydaktycznych)

  Proszę podać: temat szkolenia, liczbę godzin dla każdego szkolenia, termin i liczbę uczestników)
 4. Co najmniej 5-letni staż pracy w szkole zawodowej lub placówce kształcenia ustawicznego.

  Należy podać: nazwę szkoły/placówki kształcenia ustawicznego oraz czas pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych.
 5. Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem internetowej platformy Moodle bądź równoważnej

  Należy podać nazwę platformy i zakres wykonywanych prac
 6. Obsługa komputera i pakietu MS Office
 7. Łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, w tym umowy o pracę, nie przekracza 210 godzin miesięcznie.

  Należy wypisać wszystkie zaangażowane godziny w ramach projektów (podać nazwę projektu, liczbę godzin, nazwę instytucji realizującej projekt)

  W celu zweryfikowania powyższego kryterium Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazywania co miesiąc ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, w tym umowy o pracę, obejmujących okres realizacji umowy zawartej z KOWEZiU.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela–konsultanta lub wizytatora
 2. Doświadczenie w organizacji pracy
  w sieciach branżowych lub regionalnych
 3. Publikacje z zakresu kształcenia zawodowego w wybranej branży
 4. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach
 5. Doświadczenie w zarządzaniu projektem w ramach POKL w charakterze lidera, koordynatora
 6. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
 7. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla ponad 100 uczestników
 8. Doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji lub badań edukacyjnych oraz sporządzaniu raportów w zakresie kształcenia zawodowego
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Monitorowanie realizacji szkoleń dla kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych poprzez udział we wskazanych szkoleniach i przygotowanie sprawozdania z obserwowanych zajęć.
  Zakłada się, że każdy koordynator branżowy będzie obserwował co najmniej 10 dni szkoleniowych w semestrze(łącznie 30 dni w czasie trwania umowy). Z każdego obserwowanego szkolenia koordynator branżowy przygotuje sprawozdanie.
 2. Przeprowadzenie pogłębionego monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach we wskazanych szkołach.
  Zakłada się, że każdy koordynator branżowy przeprowadzi pogłębione monitorowanie w co najmniej 3 szkołach. Pogłębione monitorowanie będzie przeprowadzone metodą wywiadów pogłębionych z co najmniej 4 osobami w każdej szkole oraz poprzez analizę dokumentów szkoły. Koordynator branżowy będzie także zobowiązany do opracowania raportu z pogłębionego monitorowania w każdej ze szkół.
  Przed rozpoczęciem pogłębionego monitorowania koordynator branżowy weźmie udział w trzydniowym szkoleniu przeprowadzonym w Warszawie przez Zleceniodawcę.
 3. Udział w sieci branżowej.
  Udział w co najmniej 1 seminarium branżowym, moderowanie dyskusji oraz przygotowanie sprawozdania z seminarium
  Pozyskiwanie szkół, placówek, uczelni i pracodawców do współpracy w sieci branżowej
  Moderowanie dyskusji z uczestnikami sieci branżowej na platformie edukacyjnej KOWEZiU
  Ścisła współpraca ze szkołami Grupy 48
  Udział w co najmniej 2 weekendowych spotkaniach Grupy 48 organizowanych przez Zleceniodawcę
 4. Recenzowanie programów kursów doskonalących.
  Koordynator branżowy zrecenzuje co najmniej 10 programów kursów dla kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych według przekazanych przez Zleceniodawcę wytycznych.
Warunki zatrudnienia
 • Umowa zlecenie
 • 30 godzin/m-c
 • Wysokość wynagrodzenia: 3000.00 PLN (brutto) za miesiąc
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

27-02-2014 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny Koordynator branżowy
Osoba do kontaktu

Aleksandra Pietras
telefon: 22 848-80-20 lub 534932648

Opublikował: Aleksandra Pietras
Publikacja dnia: 20.02.2014

Dokument oglądany razy: 2172
« inne aktualności