Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Ewaluator kursów e-learningowych

12.02.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Ewaluator kursów e-learningowych.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Ewaluator kursów e-learningowych
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” [P4]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe: uzyskany tytuł, nazwa uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia
 2. Doświadczenie w opracowaniu metodycznym co najmniej 15 kursów e-learningowych na potrzeby sektora oświaty lub/i szkolnictwa wyższego
 3. Doświadczenie w prowadzeniu min. 5 kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej
Kryteria oceny rankingowej
 1. Dorobek naukowy z zakresu metodyki e-learningu (autorstwo lub współautorstwo co najmniej 3 recenzowanych artykułów lub/i publikacji książkowych w przedmiotowym zakresie).
  Punktacja: 0–2 pkt
  (0 pkt za mniej niż 3 publikacje 1 pkt za 3 publikacje, 2 pkt powyżej 3 publikacji)
 2. Doświadczenie w metodycznym recenzowaniu kursów e-learningowych (co najmniej 3 kursy e-learningowe).
  Punktacja: 0–2 pkt
  (0 pkt za mniej niż 3 zrecenzowane kursy e-learningowe, 1 pkt za 3 zrecenzowane kursy e-learningowe, 2 pkt powyżej 3 zrecenzowanych kursów e-learningowych)
 3. Doświadczenie w szkoleniu autorów kursów z zakresu metodyki zdalnego nauczania (co najmniej 3 szkolenia w przedmiotowym zakresie)
  Punktacja: 0–2 pkt
  (0 pkt za mniej niż 3 przeprowadzone szkolenia, 1 pkt za 3 przeprowadzone szkolenia, 2 pkt powyżej 3 przeprowadzonych szkoleń z zakresu metodyki zdalnego nauczania)
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Zadaniem ewaluatora będzie ewaluacja kursów, w tym sprawdzenie poprawności:
  a)skonstruowania zasad pracy na kursie,
  b)skonstruowania zasad oceniania kursu,
  c)opracowania treści kursu,
  d)opracowania multimediów kursu (m.in. wideocast, podcast, prezentacja multimedialna),
  e)opracowania zadań otwartych i testów.
Warunki zatrudnienia
 • Umowa o dzieło
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

18-02-2014 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny I/P4/2014
Osoba do kontaktu

Anna Włodkowska
e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8488005

Opublikował: Wojciech Myka
Publikacja dnia: 12.02.2014

Dokument oglądany razy: 1347
« inne aktualności