Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.11.2013, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przedłużono termin rekrutacji

Rekrutacja na stanowisko: Trener z zakresu wdrażania platformy moodle w placówce oświatowej

14.11.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Trener z zakresu wdrażania platformy moodle w placówce oświatowej.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Trener z zakresu wdrażania platformy moodle w placówce oświatowej
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” [P4]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
  (Należy podać: uzyskany tytuł, nazwa uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia)
 2. Doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń z obsługi platformy edukacyjnej Moodle i/lub dydaktyki e-nauczania
  (Należy podać nazwę instytucji, dla której były organizowane szkolenia, liczbę przeszkolonych osób, rok)
 3. Doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń dedykowanych przedstawicielom placówek oświatowych
  (Należy podać nazwę instytucji, dla której były organizowane szkolenia, liczbę przeszkolonych osób, rok)
 4. Możliwość poprowadzenia 4-godzinnych zajęć 30.11.2013 lub 1.12.2013 (Warszawa)
Kryteria oceny rankingowej
 1. Ukończone: studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia związane z kształceniem na odległość
  (Należy podać nazwę studiów/szkolenia/kursu, instytucję organizującą, rok ukończenia)
  Punktacja: 1 pkt
 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obsługi platformy Moodle i dydaktyki e-nauczania dla przedstawicieli placówek oświatowych.
  (Należy podać instytucję, dla której było przygotowane szkolenie, liczbę przeszkolonych osób, nazwę szkolenia, rok, w którym szkolenie się odbyło)
  Punktacja: 2 pkt
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle.
  (Należy podać nazwę zajęć, instytucję, dla której były prowadzone, rok, w którym się odbywały, liczbę uczestników)
  Punktacja: 2 pkt
Informacje uzupełniające
 1. Organizatorzy rekrutacji zastrzegają sobie prawo kontaktu tylko z wybraną osobą. Szczegóły współpracy zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji. Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na adres mailowy podany powyżej.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Zadaniem trenera będzie:
  - przeprowadzenie 4-godzinnych zajęć dla ekspertów KNO, zgodnych z wytycznymi (scenariusz) otrzymanymi z KOWEZiU (zajęcia będą uwzględniać zarówno narzędziowe wykorzystanie platformy Moodle na e-kursach opracowanych w projekcie, jak i elementy dydaktyki e-nauczania ze szczególnym odniesieniem się do organizacji e-zajęć i roli nauczyciela)
  Planowany termin zajęć: 30 listopada lub 1 grudnia 2013 (Warszawa)
  - współpraca z Liderem Zadania 6 „Doskonalenie Kadry KNO”
Warunki zatrudnienia
 • Umowa zlecenie
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

20-11-2013 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny VIII/P4/2013
Osoba do kontaktu

Anna Włodkowska
e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8488005

Opublikował: Wojciech Myka
Publikacja dnia: 14.11.2013

Dokument oglądany razy: 955
« inne aktualności