Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego z zakresu zarządzania zespołem szkół zawodowych

15.10.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego z zakresu zarządzania zespołem szkół zawodowych.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor programu kursu doskonalącego z zakresu zarządzania zespołem szkół zawodowych
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Biuro Projektów
ul. Płatowcowa 13
02-635 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
  Należy podać: uzyskany tytuł, nazwę uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.
 2. Ukończenie studiów podyplomowych/kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
  Należy podać: nazwę uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.
 3. Czynny staż pracy w charakterze dyrektora lub wicedyrektora zespołu szkół zawodowych.
 4. Udział w kursach/szkoleniach z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013
  Należy podać: temat, czas trwania kursu/szkolenia, organizatora
 5. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla kadry zarządzającej szkół zawodowych związanych ze zmianami w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2012/2013.
  Należy podać: tytuł, rodzaj materiału, adresata
 6. Skrócony projekt programu kursu doskonalącego dotyczącego tematu "Zarządzanie zespołem szkół zawodowych" obejmującego 20 godzin dydaktycznych
  Należy podać: bloki tematyczne, tematy, liczbę godzin, efekty kształcenia.
  Blok tematyczny I: …………………………………
  Tematy (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Blok tematyczny II: ……………………………….
  Tematy (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Blok tematyczny ….: ……………………………….
Kryteria oceny rankingowej
 1. Co najmniej 5-letnie ciągłe, nieprzerwane do chwili obecnej lub do 30.06.2013 r. zatrudnienie w charakterze dyrektora lub wicedyrektora zespołu szkół zawodowych.
  Należy podać pełną nazwę zespołu szkół oraz okres zatrudnienia jako dyrektor lub wicedyrektor.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – 5-10 lat
  2 pkt – 10 lat i więcej
 2. Autor/współautor publikacji/artykułów z zakresu kształcenia zawodowego.
  Należy podać: tytuł, rok wydania.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 3 publikacji
  2 pkt – powyżej 3 publikacji
 3. Doświadczenie w doskonaleniu kadry zarządzającej szkół zawodowych z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013.
  Należy podać: tytuł szkolenia, organizatora, zakres tematyczny, termin szkolenia, adresata szkolenia.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt – powyżej 5 szkoleń
 4. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych związanych z procesem organizacyjnym zespołu szkół zawodowych.
  Należy podać tytuł, rodzaj materiału, adresata.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 3 materiałów
  2 pkt – powyżej 3 materiałów
 5. Opis wybranego modułu z projektu szkolenia dotyczącego tematu "Zarządzanie zespołem szkół zawodowych" obejmujący 20 godzin dydaktycznych.
  Należy podać: tematy, liczbę godzin, efekty kształcenia, przykłady ćwiczeń oraz przykłady środków dydaktycznych związanych merytorycznie
  z wybranym tematem opracowania.
  Punktacja: (0-4pkt)
  2 pkt – podano bloki oraz tematy, liczbę godzin, efekty kształcenia,
  2 pkt – podano przykłady ćwiczeń oraz środków dydaktycznych zgodnie z tematyką programu szkolenia
Informacje uzupełniające
 1. Materiał szkoleniowy będzie dedykowany kadrze zarządzającej szkół zawodowych a jego celem jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na sprawne zarządzanie zespołem szkół zawodowych w kontekście zmian w kształceniu zawodowym, które nastąpiły od września 2012 r.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Zadaniem autora będzie opracowanie 20-godzinnego programu kursu doskonalącego z zakresu zarządzania zespołem szkół zawodowych według określonego standardu.
Warunki zatrudnienia
 • Umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 3000.00 PLN ()
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

28-10-2013 do godziny 16:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny V/P6/2013
Osoba do kontaktu

Anna Krajewska
e-mail: P6.autor2@koweziu.edu.pl
telefon: 22 22 8488005

Opublikował: Grzegorz Karczmarz
Publikacja dnia: 15.10.2013

Dokument oglądany razy: 1043
« inne aktualności