Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego z zakresu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych

15.10.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego z zakresu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor programu kursu doskonalącego z zakresu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Biuro Projektów
ul. Płatowcowa 13
02-635 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe w obszarze zawodów ochrony zdrowia i opieki społecznej lub zawodów usługowych.
  Należy podać: uzyskany tytuł, nazwę uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.
 2. Udział w kursach/szkoleniach z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013.
  Należy podać: temat, czas trwania kursu/szkolenia, organizatora.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć
  w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w zawodach ochrony zdrowia i opieki społecznej lub w zawodach usługowych.
  Proszę podać: nazwę szkoły/placówki, nazwę stanowiska i zakres prac wykonywanych na stanowisku, nazwy prowadzonych przedmiotów/modułów, lata pracy.
 4. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół zawodowych związanych ze zmianami w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2012/2013.
  Należy podać: tytuł, rodzaj materiału, adresata.
 5. Skrócony projekt programu kursu doskonalącego dotyczącego tematu "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w zawodach ochrony zdrowia i opieki społecznej lub w zawodach usługowych", obejmujący 40 godzin dydaktycznych.
  Należy podać: bloki tematyczne, tematy, liczbę godzin, efekty kształcenia.
  Blok tematyczny I: …………………………………
  Tematy (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Blok tematyczny II: ……………………………….
  Tematy (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Blok tematyczny ….: ……………………………….
Kryteria oceny rankingowej
 1. Udział w pracach nad opracowywaniem nowych dokumentów programowych kształcenia zawodowego obowiązujących od 2012/2013 r. w zawodach ochrony zdrowia i opieki społecznej lub w zawodach usługowych,
  bądź jako promotor zmian w projekcie „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.
  Należy podać: nazwę projektu, termin i zakres realizowanych prac.
  Punktacja: (0-4 pkt)
  1 pkt – opracowanie podstaw programowych kształcenia
  w zawodach,
  1 pkt – opracowanie planów nauczania,
  1 pkt – opracowanie programu nauczania dla zawodu,
  1 pkt – promotor zmian w projekcie „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
 2. Autor/współautor publikacji/artykułów dotyczących kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w zawodach ochrony zdrowia i opieki społecznej
  lub w zawodach usługowych.
  Należy podać: tytuł, rok wydania
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 3 publikacji
  2 pkt – powyżej 3 publikacji
 3. Doświadczenie w prowadzeniu min. 20- godzinnych szkoleń dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013.
  Należy podać: tytuł szkolenia, organizatora, zakres tematyczny, termin szkolenia, adresata szkolenia.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt – powyżej 5 szkoleń
 4. Opis wybranego modułu z projektu szkolenia dotyczącego tematu Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w zawodach ochrony zdrowia i opieki społecznej lub w zawodach usługowych obejmujący 40 godzin dydaktycznych.
  Należy podać: tematy, liczbę godzin, efekty kształcenia, przykłady ćwiczeń oraz przykłady środków dydaktycznych związanych merytorycznie z wybranym tematem opracowania.
  (Należy dołączyć w postaci pliku (maks.
  2 strony) do zgłoszenia).
  Punktacja: (0-4pkt)
  2 pkt – podano bloki oraz tematy, liczbę godzin, efekty kształcenia,
  2 pkt – podano przykłady ćwiczeń oraz środków dydaktycznych zgodnie z tematyką programu szkolenia
Informacje uzupełniające
 1. Materiał szkoleniowy będzie dedykowany kadrze pedagogicznej szkół zawodowych w zakresie wspierania procesu wdrażania i monitorowania podstaw programowych kształcenia w zawodach.
  Celem szkolenia według opracowanego programu jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących kształtowania kompetencji personalnych i społecznych zapisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, z uwzględnieniem specyfiki zawodów w jednym z dwóch obszarów zawodowych.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie 40-godzinnego programu kursu doskonalącego z zakresu wspierania procesu wdrażania i monitorowania podstaw programowych kształcenia w zawodach na temat „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych” w jednym z dwóch obszarów zawodowych (usługowym oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej), według określonego standardu.
Warunki zatrudnienia
 • Umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 4500.00 PLN ()
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

28-10-2013 do godziny 16:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny IV/P6/2013
Osoba do kontaktu

Anna Krajewska
e-mail: P6.autor2@koweziu.edu.pl
telefon: 22 22 8488005

Opublikował: Grzegorz Karczmarz
Publikacja dnia: 15.10.2013

Dokument oglądany razy: 1164
« inne aktualności