Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego z zakresu korelacji międzyprzedmiotowych

15.10.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego z zakresu korelacji międzyprzedmiotowych.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor programu kursu doskonalącego z zakresu korelacji międzyprzedmiotowych
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Biuro Projektów
ul. Płatowcowa 13
02-635 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe w obszarze zawodów, w jednej z 9 branż.
  Należy podać: uzyskany tytuł, nazwa uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.
  Proszę zaznaczyć jedną z podanych niżej branż zawodowych:
  1) elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna,
  2) budowlana,
  3) turystyczno-hotelarsko-gastronomiczna, spożywcza,
  4) transport,
  5) pomoc społeczna, ochrona zdrowia, ochrona,
  i bezpieczeństwo osób i mienia
  6) kosmetyczno-fryzjerska,
  7) obraz i dźwięk,
  8) mechaniczna,
  9) kształtowanie środowiska.
 2. Udział w kursach/szkoleniach
  z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013.
  Należy podać: temat, czas trwania kursu/szkolenia, organizatora.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych
  Należy podać: nazwę szkoły /placówki, nazwę stanowiska i zakres prac wykonywanych na stanowisku, nazwy prowadzonych przedmiotów/modułów, lata pracy.
 4. Doświadczenie opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół zawodowych związanych ze zmianami w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2012/2013.
  Należy podać: tytuł, rodzaj materiału, adresata.
 5. Skrócony projekt programu szkolenia dotyczącego tematu "Korelacje między przedmiotowe" dla branży wybranej w pkt 1. obejmującego 30 godzin dydaktycznych.
  Należy podać: bloki tematyczne, tematy, liczbę godzin.

  Blok tematyczny I: …………………………………
  Tematy (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Blok tematyczny II: ……………………………….
  Tematy (liczba godzin):
  1. ……………………
  2. ……………………
  Blok tematyczny ….: ……………………………….
Kryteria oceny rankingowej
 1. Udział w pracach nad opracowywaniem dokumentów programowych kształcenia zawodowego obowiązujących
  od 2012/2013 r. w zawodach wybranej w pkt 1. branży zawodowej.
  Należy podać: nazwę projektu, termin i zakres realizowanych prac.
  Punktacja: (0-4 pkt)
  1 pkt – opracowanie podstaw programowych kształcenia
  w zawodach,
  1 pkt – opracowanie planów nauczania,
  2 pkt – opracowanie programu nauczania dla zawodu,

 2. Autor/współautor publikacji dotyczących korelacji międzyprzedmiotowych w szkołach zawodowych.
  Należy podać: tytuł, rok wydania.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 2 publikacji
  2 pkt – powyżej 2 publikacji
 3. Doświadczenie w prowadzeniu min. 20-godzinnych szkoleń dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013.
  Należy podać tytuł szkolenia, organizatora, zakres tematyczny, termin szkolenia, adresata szkolenia.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt – powyżej 5 szkoleń
 4. Opis wybranego modułu z projektu szkolenia dotyczącego tematu "Korelacje międzyprzedmiotowe" dla wybranej w pkt 1. branży, w której kandydat deklaruje chęć opracowania programu szkolenia.
  Należy podać tematy, liczbę godzin, efekty kształcenia, przykłady ćwiczeń, przykłady środków dydaktycznych.
  Należy dołączyć w postaci pliku (maks. 2 strony) do zgłoszenia.
  Punktacja: (0-4 pkt)
  2 pkt – podano tematy, liczbę godzin, efekty kształcenia,
  2 pkt – podano przykłady ćwiczeń oraz środków dydaktycznych zgodnie z tematyką programu szkolenia
Informacje uzupełniające
 1. Celem szkolenia według opracowanego programu jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na uwzględnienie w programach nauczania dla zawodu korelacji międzyprzedmiotowych z uwzględnieniem specyfiki branż zawodowych.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Zadaniem autora będzie opracowanie, według określonego standardu, programu szkolenia pt. „Korelacje między przedmiotowe” dla jednej z 9 branż zawodowych.
Warunki zatrudnienia
 • Umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 3500.00 PLN () za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

28-10-2013 do godziny 16:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny III/P6/20013
Osoba do kontaktu

Anna Krajewska
e-mail: P6.autor2@koweziu.edu.pl
telefon: 22 22 8488005

Opublikował: Grzegorz Karczmarz
Publikacja dnia: 15.10.2013

Dokument oglądany razy: 1165
« inne aktualności