Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Doradca zawodowy - trener

02.10.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Doradca zawodowy - trener.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W latach 2014-2015 KOWEZiU planuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 18 000 przedstawicieli min. 6000 gimnazjów oraz min. 100 przedstawicieli CKZiU z całego kraju. Szkolenia skierowane będą do dyrektorów, szkolnych doradców zawodowych/nauczycieli pełniących funkcję doradcy zawodowego oraz  nauczycieli przedmiotu w szkole/placówce. Szkolenia prowadzone będą przez grupę 104 doradców-trenerów (8 Trenerów Doradców-Trenerów oraz 96 Doradców-Trenerów).

W ramach niniejszej rekrutacji prowadzony jest nabór grupy  96 Doradców-Trenerów, do których zadań należało będzie po zakończeniu szkolenia merytorycznego, przeprowadzenie na podstawie przekazanego przez KOWEZiU  programu szkoleń, dla pracowników gimnazjów (dyrektorów, osób odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie doradztwa, nauczycieli)

Szkolenia obejmowały będą m.in. takie zagadnienia  jak Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego, Doradztwo edukacyjno-zawodowe w  świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych, Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w  gimnazjum, Analiza mocnych i słabych stron w działaniach gimnazjum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, Ewaluacja wewnętrzna doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum, Jak pomóc uczniom gimnazjum w planowaniu kariery?, Jak wspierać nauczycieli gimnazjów w prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, Wykorzystanie informacji edukacyjno-zawodowych w realizacji doradztwa zawodowego.

***
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie następujących kryteriów obowiązkowych:

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • Wyksztalcenie wyższe,
 • Staż pracy jako doradca zawodowy min. 3 lata
 • Wykształcenie wyższe II stopnia na specjalności: doradztwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń min.100h

WYMAGANIA RANKINGOWE:

 • Doświadczenie w pracy jako trener/szkoleniowiec z osobami dorosłymi  (ponad 50 godzin przeprowadzonych szkoleń – preferowane szkolenia dyrektorów szkół/rad pedagogicznych, nauczycieli)
 • Doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole ponadpodstawowej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Doświadczenie w organizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole ponadpodstawowej
 • Inne dodatkowe ukończone i potwierdzone certyfikatem/dyplomem kursy, szkolenia itp. związane z doradztwem zawodowym
 • Doświadczenie w pracy na platformie Moodle

Wymagane dokumenty i oświadczenia.
Aby zgłosić kandydaturę na stanowisko jednego z 96 Doradców-Trenerów należy wypełnić załączony formularz Noty Biograficznej, w którym określono szczegółowe wymagania względem aplikującego, w tym wymagane załączniki.
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zażądania od kandydata dokumentów potwierdzających wykazane w Nocie Biograficznej doświadczenie zawodowe.
Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonionych zostanie 96 Doradców-Trenerów, którzy

 • spełnią kryteria formalne udziału w rekrutacji (złożenie aplikacji w formie Noty Biograficznej wraz z wymaganymi załącznikami),
 • spełnią kryteria obowiązkowe udziału w rekrutacji wskazane w Nocie Biograficznej,
 • uzyskają największą liczbę punktów w kryteriach rankingowych wskazanych w Nocie Biograficznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu materiałów aplikacyjnych, tj.

 • CV
 • Noty Biograficznej wraz z wymaganymi załącznikami

najpóźniej do dnia 14 października 2013 r. (decyduje data wpłynięcia aplikacji do siedziby Biura Projektu KOWEZiU).
Dokumenty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mrosak@koweziu.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Małgorzata Rosak
Biuro Projektów – KOWEZiU
ul. Płatowcowa 13
02-635 Warszawa
z dopiskiem „P7-rekrutacja D-T”
***
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA !

W przypadku kiedy po ocenie ofert przez Komisję Rekrutacyjną najwyższą liczbę punktów w części rankingowej na stanowisko  Doradcy Trenera uzyskają dwie lub więcej osób, o wyborze zadecyduje posiadane przez  Doradcę Trenera doświadczenie zawodowe, przydatne z punktu widzenia realizacji projektu.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane e-mailem o szczegółach współpracy.

W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Doradców-Trenerów, kandydat będzie zobowiązany do udziału w do udziału w 2 szkoleniach dla doradców-trenerów, zorganizowanych w Warszawie w dniach:

 • 1 szkolenie: 25-27.10.2013
 • 2 szkolenie: 15-17. 11.2013

a następnie przeprowadzenia szkoleń w latach 2014-2015 dla grupy docelowej.

Nota biograficzna

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Opublikował: Anna Karbowniak
Publikacja dnia: 02.10.2013

Dokument oglądany razy: 5966
« inne aktualności