Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Koordynator branżowy

06.09.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Koordynator branżowy.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Koordynator branżowy
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe w obszarze zawodów reprezentatywnych dla branży, którą wybrał kandydat.
 2. Udział w szkoleniach z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli szkół zawodowych (co najmniej 50 godzin dydaktycznych.
 4. Co najmniej 2-letni staż pracy w szkole zawodowej lub placówce kształcenia ustawicznego.
 5. Co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych.
 6. Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem internetowej platformy moodle, bądź równoważnej.
 7. Biegła obsługa komputera i obsługi pakietu MS Office.
Wymagania dodatkowe
 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku wizytatora.
 3. Doświadczenie w organizacji pracy w sieciach branżowych lub regionalnych.
 4. Autorstwo/współautorstwo publikacji z zakresu kształcenia zawodowego w wybranej branży.
 5. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Recenzowanie, przekazywanych przez Zamawiającego, programów kursów doskonalących właściwych dla danej branży.
 2. Monitorowanie realizacji szkoleń dla kadry zarządzającej szkół zawodowych poprzez opracowywanie zestawień wskazanych przez Zamawiającego i hospitacje zajęć:
  a. 2 szkolenia w roku szkolnym organizowane przez KOWEZiU,
  b. 2 szkolenia w roku szkolnym realizowane przez regionalne placówki doskonalenia nauczycieli we współpracy z trenerami będącymi uczestnikami projektu systemowego KOWEZiU.
 3. Udział w monitorowaniu pogłębionym procesu wdrażania PPKZ – wsparcie 3 szkół zawodowych rocznie.
 4. Współpraca ze szkołami (liderami branżowymi) w prowadzeniu i rozwoju sieci branżowych, m.in. poprzez:
  a. prowadzenie seminariów branżowych (2 seminaria w ciągu roku szkolnego),
  b. pozyskiwanie pracodawców i uczelni do współpracy w ramach sieci branżowych;
  c. udział w spotkaniach centralnych organizowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU (2 spotkanie rocznie).
 5. Upowszechnianie rezultatów projektu poprzez udział w spotkaniach w regionie i branży.
 6. Wspieranie szkół w monitorowaniu wdrażania PPKZ, m.in. w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w oparciu o narzędzia opracowane w ramach projektu.
 7. Uczestnictwo w szkoleniach trenerów z programu kursu dotyczącego ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ.
Warunki zatrudnienia
 • Umowa zlecenie
 • 20 godzin/m-c
 • Wysokość wynagrodzenia: 2000.00 PLN (brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).

Ważne

Planowana jest rekrutacja 14 osób dla każdej z niżej wymienionych branż:

 1. Elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna
 2. Chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna
 3. Budowlana
 4. Ekonomiczno-finansowo-biurowa
 5. Górniczo-hutniczo-odlewnicza
 6. Uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt
 7. Turystyczno-hotelarsko-gastronomiczna, spożywcza
 8. Transport
 9. Skórzano-włókienniczo-odzieżowa
 10. Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia
 11. Kosmetyczno-fryzjerska
 12. Obraz i dźwięk
 13. Mechaniczna
 14. Kształtowanie środowiska

Proszę wybrać branżę w pkt 4.1 Noty biograficznej

W ramach zawartych umów cywilnoprawnych nie będą zwracane koszty dojazdu. Koszty dojazdu będą zwracane jedynie w wypadku uczestnictwa w spotkaniach, o których mowa w pkt. 4a i 4c. w rubryce Zakres obowiązków na stanowisku/przedmiot umowy

Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

20-09-2013 do godziny 16:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny Koordynator branżowy
Osoba do kontaktu

Grzegorz Karczmarz
e-mail: g.karczmarz@koweziu.edu.pl
telefon: 22 848 80 05

Opublikował: Grzegorz Karczmarz
Publikacja dnia: 06.09.2013

Dokument oglądany razy: 2305
« inne aktualności