Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor poradnika nt. ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach - przedłużenie rekrutacji do 14 października

12.08.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor poradnika nt. ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor poradnika nt. ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe - preferowana socjologia / psychologia lub ukończone studia podyplomowe z zakresu metodologii badań społecznych lub ewaluacji.
  (Należy podać: uzyskany tytuł, nazwę uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.)
 2. Doświadczenie w prowadzeniu badań edukacyjnych, w szczególności w ich planowaniu, budowaniu narzędzi badawczych, analizie danych i raportowaniu.
  (Należy podać: Zleceniodawcę, temat badania, czas trwania, krótki opis badania: cel, zakres, adresat, przebieg, itp. oraz funkcję, jaką pełnił kandydat podczas realizacji badania)
 3. Znajomość zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013.
  (Należy podać np.: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, autorstwo publikacji, udział w szkoleniach)
 4. Skrócony projekt struktury poradnika nt. ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, zgodnie ze schematem:
  Proponowany spis treści poradnika
  Rozdział I: …………………………………
  Zakres tematyczny
  1. ……………………
  2. ……………………
  (…)
 5. Podanie ceny (brutto) za wykonanie dzieła.
  (Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia złożonej oferty, jeśli podana przez Kandydata kwota przewyższy kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na realizację usługi).
Wymagania dodatkowe
  Zakres zadań na stanowisku pracy
  1. Opracowanie poradnika nt. ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 "Wytyczne dotyczące poradnika".
   Zleceniobiorca zapewni, że wykonane dzieło (w postaci napisanego poradnika) będzie całkowicie autorskie i nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich. Opracowane materiały, w tym pliki graficzne, będą autorskimi opracowaniami lub zawierać będą opis, skąd pochodzą (na zasadzie prawa cytatu, odwołania, w przypadku zdjęć – podania, kto jest autorem zdjęcia).
  2. Zamawiający oczekuje gotowości do długofalowej współpracy podczas opracowywania i przygotowywania poradnika do druku (do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 30 listopada 2013 r.).
  3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do uczestnictwa w pracach Zespołu metodologicznego opracowującego założenia do narzędzi służących do ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach (nie częściej niż raz w miesiącu, przez 2 dni na terenie Warszawy).
  4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przedstawiania propozycji opracowania graficznego poradnika, m.in. w zakresie dobierania materiału ilustracyjnego.
  5. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do opracowywania przygotowanych treści pod kątem układu tekstu, wyróżnień oraz czytelności i przystępności dla potencjalnego odbiorcy poradnika.
  6. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do poprawiania błędów merytorycznych i językowych oraz stylistycznych przygotowanych tekstów wskazanych do poprawienia przez Zamawiającego.
  Warunki zatrudnienia
  • Umowa o dzieło
  Procedura rekrutacyjna
  1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
  2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
  3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
   - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
  5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
   - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
   - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).

  Ważne!

  W przypadku oferenta będącego zespołem autorów:

  1. Autor lub zespoły autorów muszą spełniać łącznie wymagania obowiązkowe (w przypadku zespołu każdy z jego członków winien spełniać przynajmniej jedno wymaganie, tak jednak by dla całego zespołu wszystkie wymagania były spełnione),
  2. Nota biograficzna powinna zostać wypełniona dla każdego z autorów osobno,
  3. Zsumowana liczba punktów uzyskana przez wszystkich autorów zostanie podzielona przez liczbę autorów w zespole i uzyskany wynik będzie podstawą oceny.
  Wymagane dokumenty i oświadczenia
  1. Nota biograficzna
   Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
  2. Propozycja zawartości poradnika wg Załącznika nr 1
  Termin nadsyłania aplikacji

  14-10-2013 do godziny 23:00

  Miejsce i sposób składania aplikacji

  Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

  • kreator przesyłania dokumentów on-line:
  Dopisek / nr referencyjny Rekrutacja – Autor_Ewaluacja
  Osoba do kontaktu

  Anna Krajewska
  e-mail: p6.autor2@koweziu.edu.pl
  telefon: 22 848-80-05

  Załączniki
  1. Załącznik 1
  2. Załącznik 2
  Opublikował: Mateusz Fijołek
  Publikacja dnia: 12.08.2013

  Dokument oglądany razy: 1982
  « inne aktualności