Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Rekrutacja na stanowisko: Ekspert ds. opracowania metodologii modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach

24.05.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Rekrutacja na stanowisko: Ekspert ds. opracowania metodologii modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach.

Stanowisko Rekrutacja na stanowisko: Ekspert ds. opracowania metodologii modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe.
  (proszę podać uzyskany tytuł, nazwę uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia)
 2. Doświadczenie w opracowywaniu/wdrażaniu/opiniowaniu dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego wg stanu prawnego na 01.09.2012 r. (tj. podstawa programowa, program nauczania, plan nauczania, suplement do dyplomu, zadanie egzaminacyjne).
  (proszę podać rodzaj dokumentu programowego szkolnictwa zawodowego, rok i miejsce realizacji, odbiorcę)
 3. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w placówce i/lub instytucji i/lub szkole związanej z kształceniem zawodowym na stanowisku: kierowniczym i/lub nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum lub szkoły policealnej lub instruktora praktycznej nauki zawodu w ciągu ostatnich 5 lat.
  (proszę podać nazwę instytucji, pełnioną funkcję i staż)
 4. Średnie miesięczne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z zadań finansowanych z innych źródeł (w tym umowa o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, działalność gospodarcza) nieprzekraczające 246 godzin.
  (proszę podać średnie miesięczne zaangażowanie godzinowe w okresie ostatnich 3 miesięcy)
  Jednocześnie informujemy, iż podane dane będą weryfikowane przy podpisaniu umowy poprzez wypełnienie „ewidencji wstępnej zaangażowania godzinowego” obejmującej zatrudnienie ze wskazaniem miejsca pracy, formy zatrudnienia oraz zaangażowania godzinowego.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Doświadczenie w tworzeniu metodologii opracowywania dokumentacji programowej szkolnictwa zawodowego.
  (proszę podać maksymalnie 5 przykładów z ostatnich 5 lat, rodzaj dokumentu programowego szkolnictwa zawodowego, rok i miejsce realizacji)
  Punktacja: 1 pkt za każdy podany przykład
  maksymalna liczba punktów: 5
 2. Doświadczenie w pełnieniu funkcji eksperta w zakresie szkolnictwa zawodowego lub/i rynku pracy w ciągu ostatnich 5 lat.
  (proszę podać maksymalnie 5 przykładów, instytucję, rodzaj i zakres pełnionej funkcji, rok)

  Punktacja: 1 pkt za każdy podany przykład
  maksymalna liczba punktów: 5
Wymagania dodatkowe
 1. Wykonawcy zobowiązani będą do przedstawiania oświadczenia w postaci protokołu o faktycznej liczbie godzin, którą przeznaczyli na realizację umowy/dzieła w ujęciu miesięcznym oraz poświadczą, że łączna miesięczna liczba godzin zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, obejmujących okres realizacji umowy zawartej z KOWEZiU nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. Jednocześnie wykonawca poświadcza, że obciążenie zawodowe nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mu w ramach projektu.
Informacje uzupełniające
 1. Zamawiający w ramach postępowania planuje wybór 8 ekspertów opracowujących metodologię modyfikacji PPKZ.
 2. Zamawiający pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i zwraca koszty
  podróży (do 200 zł - zgodnie z cennikiem biletów II klasy) jednego spotkania roboczego organizowanego w III kwartale 2016 r.)
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji bez dokonania wyboru przed terminem jej zakończenia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie 10 stron metodologii modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach (zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego) w oparciu o założenia wypracowane podczas roboczego spotkania ekspertów.
 2. Udział w dwóch jednodniowych spotkaniach roboczych, organizowanych na terenie Warszawy, będących podstawą opracowywania metodologii modyfikacji PPKZ (II i III kwartał 2016 r.).
 3. Praca na platformie edukacyjnej Moodle KOWEZiU.
  (zgodnie z harmonogramem realizacji zadania)
 4. Współpraca z Ekspertem Wiodącym i Specjalistą Zadania 2.
Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • 30 godzin
 • Wysokość wynagrodzenia: 3000.00 PLN (brutto/brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

12-06-2016 do godziny 23:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line
  Proszę nie wypełniać jednocześnie kilku formularzy
Dopisek / nr referencyjny P/10/52/2016
Osoba do kontaktu

Renata Antos-Rowińska
e-mail: r.antos-rowinska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 844-18-68 wew. 152

Opublikował: Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap
Publikacja dnia: 24.05.2016

Dokument oglądany razy: 2741
« inne aktualności