Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Trener spotkań Branżowego Zespołu Partnerów Społecznych branży ochrony zdrowia

22.04.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Trener spotkań Branżowego Zespołu Partnerów Społecznych branży ochrony zdrowia.

Stanowisko Trener spotkań Branżowego Zespołu Partnerów Społecznych branży ochrony zdrowia
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
  (proszę podać: uzyskany tytuł, nazwę szkoły/uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia)
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela w deklarowanej branży w zasadniczej szkole zawodowej/technikum/szkole policealnej lub instruktora praktycznej nauki zawodu, w zawodzie/zawodach wchodzących w skład branży, której dotyczy rekrutacja (zgodnie z wykazem zawodów znajdującym się w Załączniku nr 1 do rekrutacji)
  (proszę podać nazwę szkoły, okres zatrudnienia, nauczany zawód)
 3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/spotkań dla kadry systemu oświaty i/lub przedstawicieli rynku pracy w okresie ostatnich 5 lat- minimum 120 godzin łącznie
  (proszę podać tytuł i zakres prowadzonego szkolenia/spotkania, liczbę godzin, termin i miejsce realizacji, odbiorcę)
 4. Średnie miesięczne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z zadań finansowanych z innych źródeł (w tym umowa o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, działalność gospodarcza) nieprzekraczające 260 godzin
  (proszę podać średnie miesięczne zaangażowanie godzinowe w okresie ostatnich 3 miesięcy)
  Jednocześnie informujemy, iż podane dane będą weryfikowane przy podpisaniu umowy poprzez wypełnienie „ewidencji wstępnej zaangażowania godzinowego” obejmującej zatrudnienie ze wskazaniem miejsca pracy, formy zatrudnienia oraz zaangażowania godzinowego.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej i/lub pedagogicznej szkół zawodowych z zakresu współpracy szkół z pracodawcami w okresie ostatnich 5 lat
  (proszę podać maksymalnie 5 przykładów: tytuł i zakres szkolenia, rola, odbiorca, rok)
  Punktacja: 0 pkt - brak przykładu
  1 pkt - za każdy podany przykład
  (maks. 5 pkt)
 2. Dodatkowe kwalifikacje z zakresu edukacji dorosłych, kształcenia ustawicznego zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat
  (proszę podać nazwę studiów/kursu/tytuł szkolenia, liczbę godzin, termin i miejsce realizacji, organizatora)
  Punktacja: 0 pkt - brak przykładu
  1 pkt - za każdy podany przykład
  (maks. 5 pkt)
 3. Doświadczenie w pracy zawodowej w sektorze edukacji (z wyłączeniem doświadczenia wskazanego w punkcie 3.2)

  (proszę podać nazwę instytucji, pełnioną funkcję, rok)
  Punktacja: 0 pkt - brak przykładu
  1 pkt - za każdy podany przykład
  (maks. 5 pkt)
Wymagania dodatkowe
 1. Wykonawcy zobowiązani będą do przedstawiania oświadczenia w postaci protokołu o faktycznej liczbie godzin, którą przeznaczyli na realizację umowy/dzieła w ujęciu miesięcznym oraz poświadczą, że łączna miesięczna liczba godzin zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, obejmujących okres realizacji umowy zawartej z KOWEZiU nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. Jednocześnie wykonawca poświadcza, że obciążenie zawodowe nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mu w ramach projektu.
Informacje uzupełniające
 1. 1. Warunkiem podpisania umowy jest uczestnictwo w szkoleniu dla trenerów i moderatorów branżowych.

  2. Z wyłonionymi trenerami zawarte zostaną umowy zlecenia na okres 5-12.2016 (3 600 zł brutto/brutto) oraz 1-12.2017 (2 400 zł brutto/brutto)

  3. Zamawiający informuje, że do 4 tyg. po otrzymaniu wsparcia w ramach projektu (udział w szkoleniu) Trenerzy zobowiązani będą do przekazania informacji dotyczącej ich sytuacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania, przekazanymi przez KOWEZiU.

  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.

  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji bez dokonania wyboru przed terminem jej zakończenia.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Przeprowadzenie 5 spotkań (8 godzin dydaktycznych każde spotkanie) z Branżowym Zespołem Partnerów Społecznych branży ochrony zdrowia na podstawie opracowanego przez zespół ekspertów programu oraz dopilnowanie zgodności prac z zaplanowanymi ramami czasowymi i harmonogramem (1. i 2. spotkanie - II-III kwartał 2016, 3. spotkanie - IV kwartał 2016, 4. i 5. spotkanie - 2017)
 2. Współpraca z Ekspertem Wiodącym i Specjalistą Zadania 1 „Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego”
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
 • termin realizacji: maj - grudzień 2016; styczeń - grudzień 2017 (w przypadku przekazania środków na realizację projektu na rok 2017)
 • 40 godzin
 • Wysokość wynagrodzenia: 6000.00 PLN (brutto/brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

01-05-2016 do godziny 23:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line
  Proszę nie wypełniać jednocześnie kilku formularzy
Dopisek / nr referencyjny P.10/48/2016
Osoba do kontaktu

Elżbieta Żochowska
e-mail: e.zochowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8441868 wew. 147

Opublikował: Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap
Publikacja dnia: 22.04.2016

Dokument oglądany razy: 811
« inne aktualności