Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: członka zespołu autorów materiałów dotyczących orientacji zawodowej - II etap edukacyjny

25.03.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: członka zespołu autorów materiałów dotyczących orientacji zawodowej - II etap edukacyjny.

Stanowisko członka zespołu autorów materiałów dotyczących orientacji zawodowej - II etap edukacyjny
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
  (proszę podać nazwę uczelni, nazwę kierunku specjalizacji, rok zakończenia kształcenia)
 2. Minimum 2 letnie zatrudnienie w szkole podstawowej w klasach IV-VI na stanowisku nauczyciela lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć o charakterze zawodoznawczym dla dzieci
  (proszę podać nazwę placówki, okres zatrudnienia w układzie od miesiąc–rok do miesiąc–rok oraz proszę podać tematy zajęć)
 3. Średnie miesięczne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z zadań finansowanych z innych źródeł (w tym umowa o pracę, umowy zlecenie, działalność gospodarcza, umowy o dzieło) nieprzekraczające 220 godzin
  (proszę podać średnie miesięczne zaangażowanie godzinowe w okresie ostatnich 3 miesięcy)
  Jednocześnie informujemy, iż podane dane będą weryfikowane przy podpisaniu umowy poprzez wypełnienie „ewidencji wstępnej zaangażowania godzinowego” obejmującej zatrudnienie ze wskazaniem miejsca pracy, formy zatrudnienia oraz zaangażowania godzinowego.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Autor/współautor lub recenzent podstaw programowych
  (proszę podać jakich i datę opracowywania/publikacji)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  5 pkt – kandydat spełnia kryterium
 2. Autor lub współautor programów orientacji zawodowej dla dzieci lub autor/współautor publikacji zwartych dotyczących orientacji zawodowej dla dzieci
  (proszę podać tytuły i datę opracowywania lub publikacji)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt - kandydat spełnia kryterium
 3. Autor /współautor scenariuszy zajęć z zakresu orientacji zawodowej dla dzieci w wieku 10-12 lat
  (proszę podać tytuły i datę opracowywania lub publikacji)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt - kandydat spełnia kryterium
 4. Autor/współautor innych niż wymienione wyżej środków lub materiałów dydaktycznych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
  (proszę krótko opisać materiały, podać wydawcę i rok wydania lub datę decyzji dyrektora dopuszczającej materiał do nauczania )

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt – kandydat spełnia kryterium
 5. Doświadczenie w pracy metodami aktywizującymi
  (nazwa metody, temat zajęć prowadzonych tą metodą)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
  +1 pkt - za pracę metodami projektów
 6. Osiągnięcia (własne lub uczniów) związane z tematyką zawodoznawczą
  (udział w konkursach, nagrody, wyróżnienia własne lub dzieci)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 7. Doświadczenie w pracy na platformie Moodle
  (proszę opisać posiadane doświadczenie np. udział w forach dyskusyjnych, zamieszczaniu materiałów)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 8. Posiadanie kwalifikacji doradcy zawodowego (wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 9. Ukończone doskonalenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 10. Udokumentowany udział w projektach związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym
  (proszę podać nazwę instytucji, nazwę projektu/-ów, zasięg projektu, zakres wykonywanych zadań/tytuł badania/analizy)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
Wymagania dodatkowe
 1. Wykonawcy zobowiązani będą do przedstawiania oświadczenia w postaci protokołu o faktycznej liczbie godzin, którą przeznaczyli na realizację umowy/dzieła w ujęciu miesięcznym oraz poświadczą, że łączna miesięczna liczba godzin zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, obejmujących okres realizacji umowy zawartej z KOWEZiU nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. Jednocześnie wykonawca poświadcza, że obciążenie zawodowe nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mu w ramach projektu.
Informacje uzupełniające
 1. Udział we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowy. Zamawiający pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i zwrot kosztów podróży. Spotkania odbywać się będą w dni robocze. Zamawiający zastrzega, że liczba spotkań i terminy mogą ulec zmianie.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji bez dokonania wyboru przed terminem jej zakończenia.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. 1. Opracowanie programu orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

  2. Opracowanie narzędzi realizacji programu (w tym przygotowanie scenariuszy zajęć) z wykorzystaniem zinwentaryzowanych przez zespół autorów istniejących zasobów i z uwzględnieniem wskazań zespołu ekspertów (II-IV kw. 2016)

  3. Udział w 4 dwudniowych roboczych spotkaniach zespołów autorów (II-IV kw. 2016) będących podstawą opracowywania podstaw programowych oraz narzędzi ich realizacji.

  4. Udział w 3 dwudniowych roboczych spotkaniach konsultacyjnych z zespołem ekspertów (II-IV kw. 2016)będących podstawą opracowywania podstaw programowych oraz narzędzi ich realizacji.

Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • kwiecień - grudzień 2016
 • Wysokość wynagrodzenia: 5000.00 PLN (brutto/brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

31-03-2016 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny ZASPII/2016
Osoba do kontaktu

Joanna Saska-Dymnicka
e-mail: jdymnicka@koweziu.edu.pl
telefon: 22 844-18-68 wew. 139

Opublikował: Projekt P9
Publikacja dnia: 25.03.2016

Dokument oglądany razy: 492
« inne aktualności