Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: członka zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty - doradca zawodowy szkoła policealna lub szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie ogólne

17.03.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: członka zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty - doradca zawodowy szkoła policealna lub szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie ogólne.

Stanowisko członka zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty - doradca zawodowy szkoła policealna lub szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie ogólne
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe na specjalności doradztwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego
  (proszę podać uzyskany tytuł, nazwę uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia)
 2. Staż pracy na stanowisku doradcy
  zawodowego w szkole policealnej lub szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie ogólne min. 3 lata
  (proszę podać: miejsce/miejsca pracy,
  czas zatrudnienia, zajmowane
  stanowisko, zakres obowiązków)
 3. Średnie miesięczne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z zadań finansowanych z innych źródeł (w tym umowa o pracę, umowy zlecenie, działalność gospodarcza, umowy o dzieło) nieprzekraczające 220 godzin
  (proszę podać średnie miesięczne zaangażowanie godzinowe w okresie ostatnich 3 miesięcy)
  Jednocześnie informujemy, iż podane dane będą weryfikowane przy podpisaniu umowy poprzez wypełnienie „ewidencji wstępnej zaangażowania godzinowego” obejmującej zatrudnienie ze wskazaniem miejsca pracy, formy zatrudnienia oraz zaangażowania godzinowego
Kryteria oceny rankingowej
 1. Doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego
  (proszę podać nazwę szkoły/instytucji, stanowisko, zakres prac wykonywanych na stanowisku, lata pracy w układzie od miesiąc-rok do miesiąc–rok)

  Punktacja: 2 pkt – 4 lata i więcej
 2. Inne dodatkowe ukończone i potwierdzone certyfikatem/dyplomem/zaświadczeniem kursy, szkolenia itp. związane z doradztwem zawodowym
  (proszę załączyć kopię certyfikatu/dyplomu ukończenia kursu/szkolenia/innego)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 3. Doświadczenie w pracy na platformie Moodle
  (proszę opisać posiadane doświadczenie np. udział w forach dyskusyjnych, zamieszczaniu materiałów)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 4. Znajomość systemów doradztwa
  edukacyjno-zawodowego w innych krajach
  (proszę podać: wizyty studyjne, kontakty z zagranicznymi ekspertami, udział w konferencjach nt. doradztwa w innych krajach, nazwę publikacji lub dokumentów krajowych i zagranicznych, których treść jest znana kandydatowi, itp.)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – kandydat spełnia kryterium
 5. Udokumentowany udział w projektach związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym
  (proszę podać nazwę instytucji, nazwę projektu/-ów, zasięg projektu, zakres wykonywanych zadań/tytuł badania/analizy)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 6. Publikacje związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym
  (proszę podać tytuły publikacji)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt – powyżej 5 publikacji
  2 pkt – od 4 do 5 publikacji
  1 pkt – do 3 publikacji
 7. Autor lub współautor programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego
  (proszę podać liczbę opracowanych programów z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt – powyżej 6 programów
  2 pkt – od 4 do 5 programów
  1 pkt – do 3 programów
 8. Autor/współautor środków lub materiałów dydaktycznych z zakresu doradztwa zawodowego dla dorosłych
  (proszę krótko opisać materiały, podać wydawcę i rok wydania lub datę decyzji dyrektora dopuszczającej materiał do nauczania)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 9. Doświadczenie w pracy metodami aktywizującymi
  (nazwa metody, temat zajęć prowadzonych tą metodą)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
  +1 pkt - za pracę metodą projektów
 10. Osiągnięcia (własne lub uczniów) związane z doradztwem zawodowym
  (udział w konkursach, nagrody, wyróżnienia własne lub słuchaczy)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 11. Doświadczenie w organizowaniu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z instytucjami rynku pracy
  (proszę podać nazwę, adres instytucji, podejmowane działania, okres współpracy)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 12. Doświadczenie w monitorowaniu dalszych ścieżek zawodowych absolwentów
  (proszę opisać podejmowane działania)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 13. Doświadczenie w organizowaniu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z pracodawcami
  (proszę podać nazwę, adres pracodawcy, podejmowane działania, okres współpracy)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 14. Podejmowanie innowacyjnych działań doradczych wykraczających poza zakres zadań doradcy zawodowego wynikający z przepisów prawa oświatowego
  (proszę opisać podejmowane działania)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – kandydat spełnia kryterium
Wymagania dodatkowe
 1. Wykonawcy zobowiązani będą do przedstawiania oświadczenia w postaci protokołu o faktycznej liczbie godzin, którą przeznaczyli na realizację umowy/dzieła w ujęciu miesięcznym oraz poświadczą, że łączna miesięczna liczba godzin zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, obejmujących okres realizacji umowy zawartej z KOWEZiU nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. Jednocześnie wykonawca poświadcza, że obciążenie zawodowe nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mu w ramach projektu.
Informacje uzupełniające
 1. Udział we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowy. Zamawiający pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i zwrot kosztów podróży. Spotkania odbywać się będą w dni robocze. Zamawiający zastrzega, że ilości spotkań i terminy mogą ulec zmianie.

  Spośród ekspertów zostanie wyłonionych, w porozumieniu z zamawiającym, 3 Moderatorów zespołu i podzespołów ekspertów.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji bez dokonania wyboru przed terminem jej zakończenia .
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. 1. Udział w pracach zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty (3 dwudniowe robocze spotkania zespołów ekspertów w Warszawie oraz konsultacje online pomiędzy spotkaniami przez platformę Moodle kwiecień-maj 2016 r.)

  2. Konsultowanie prac zespołów autorów (z wyjątkiem sytuacji kiedy ekspert jest równocześnie autorem programu), którzy wypracowują programy preorientacji zawodowej w przedszkolu i orientacji zawodowej w I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej oraz ramowe programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum lub liceum lub technikum lub zasadniczej szkole zawodowej lub szkole policealnej (3 dwudniowe robocze spotkania z zespołem autorów w Warszawie (kwiecień-grudzień 2016 r.) oraz konsultacje online z zespołem autorów pomiędzy spotkaniami przez platformę Moodle(kwiecień-grudzień 2016 r.)
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
 • kwiecień-grudzień 2016 r.
 • Wysokość wynagrodzenia: 10000.00 PLN (brutto/brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

24-03-2016 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny EDPL/2016
Osoba do kontaktu

Joanna Saska-Dymnicka
e-mail: jdymnicka@koweziu.edu.pl
telefon: 22 844-18-68 wew. 139

Opublikował: Projekt P9
Publikacja dnia: 17.03.2016

Dokument oglądany razy: 653
« inne aktualności