Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: członka zespołu ekspertów ds. doradztwa zawodowego w systemie oświaty - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców (Buisiness Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego)

17.03.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: członka zespołu ekspertów ds. doradztwa zawodowego w systemie oświaty - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców (Buisiness Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego).

Stanowisko członka zespołu ekspertów ds. doradztwa zawodowego w systemie oświaty - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców (Buisiness Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego)
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
  (proszę podać nazwę uczelni, nazwę kierunku specjalizacji, rok zakończenia kształcenia)
 2. Doświadczenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego/rynku pracy np. udział w pracach zespołów zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym/ rynkiem pracy lub działalność związana z doradztwem edukacyjno-zawodowym lub publikacje o tematyce związanej z doradztwem edukacyjno-zawodowym lub rynkiem pracy
  (Proszę krótko opisać rodzaj doświadczenia - maks. 400 znaków ze spacjami)
 3. Rekomendacje reprezentatywnych organizacji pracodawców (Buisiness Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego)
  (proszę podać nazwę instytucji wystawiającej rekomendację oraz dołączyć ją do Noty biograficznej)
 4. Średnie miesięczne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z zadań finansowanych z innych źródeł (w tym umowa o pracę, umowy zlecenie, działalność gospodarcza, umowy o dzieło) nieprzekraczające 220 godzin
  (proszę podać średnie miesięczne zaangażowanie godzinowe w okresie ostatnich 3 miesięcy)
  Jednocześnie informujemy, iż podane dane będą weryfikowane przy podpisaniu umowy poprzez wypełnienie „ewidencji wstępnej zaangażowania godzinowego” obejmującej zatrudnienie ze wskazaniem miejsca pracy, formy zatrudnienia oraz zaangażowania godzinowego
Kryteria oceny rankingowej
 1. Udokumentowany udział w pracach zespołów badawczych/analizujących stan doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce

  (Proszę podać nazwę instytucji, nazwę projektu/-ów, zasięg projektu, zakres wykonywanych zadań/tytuł badania/analizy)  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – ogólnokrajowe
  1 pkt – regionalne
 2. Udokumentowane osiągnięcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego lub rynku pracy
  (proszę podać nagrody, wyróżnienia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego lub rynku pracy, nazwę zespołów, w których pracował kandydat związaną z obszarem doradztwa edukacyjno-zawodowego/rynku pracy)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 3. Doświadczenie w pracy zawodowej związanej z doradztwem edukacyjno-zawodowym lub oświatą np. praca zawodowa w obszarze rynku edukacji i oświaty, działalność oświatowa/edukacyjna
  (proszę podać nazwę instytucji, dla których kandydat pracuje/pracował, w układzie od miesiąc-rok do miesiąc-rok)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 4. Udział w pracach badawczych, analizach związanych z funkcjonowaniem rynku pracy
  (proszę podać nazwę instytucji, tytuł badań/analiz, czas realizacji badań, zajmowane stanowisko oraz zakres zadań)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt - badania na poziomie ogólnopolskim
  1 pkt – badania na poziomie regionalnym
 5. Znajomość systemów doradztwa edukacyjno-zawodowego w innych krajach
  (proszę podać: wizyty studyjne, kontakty z zagranicznymi ekspertami, udział w konferencjach nt. doradztwa w innych krajach, nazwę publikacji lub dokumentów krajowych i zagranicznych, których treść jest znana kandydatowi, itp.)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – kandydat spełnia kryterium
 6. Doświadczenie w pracy na platformie Moodle
  (proszę opisać posiadane doświadczenie np. udział w forach dyskusyjnych, zamieszczaniu materiałów)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 7. Wykształcenie lub ukończone doskonalenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego
  (studia podyplomowe, kursy, itp.)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt – kandydat spełnia kryterium
 8. Udział w projektach związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym realizowanych w systemie oświaty
  (proszę podać nazwę projektu, czas realizacji, zajmowane stanowisko)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
  2 pkt – więcej niż 2 projekty
 9. Publikacje lub wystąpienia związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym,
  (proszę podać tytuły publikacji, nazwy wydarzeń/tytuły wystąpień)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt – powyżej 5 publikacji/wystąpień
  2 pkt – od 4 do 5 publikacji/wystąpień
  1 pkt – do 3 publikacji/wystąpień
Wymagania dodatkowe
 1. Wykonawcy zobowiązani będą do przedstawiania oświadczenia w postaci protokołu o faktycznej liczbie godzin, którą przeznaczyli na realizację umowy/dzieła w ujęciu miesięcznym oraz poświadczą, że łączna miesięczna liczba godzin zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, obejmujących okres realizacji umowy zawartej z KOWEZiU nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. Jednocześnie wykonawca poświadcza, że obciążenie zawodowe nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mu w ramach projektu.
Informacje uzupełniające
 1. Udział we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowy. Zamawiający pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i zwrot kosztów podróży. Spotkania odbywać się będą w dni robocze. Zamawiający zastrzega, że liczba spotkań i terminy mogą ulec zmianie.

  Spośród ekspertów zostanie wyłonionych, w porozumieniu z zamawiającym, 3 Moderatorów zespołu i podzespołów ekspertów.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji bez dokonania wyboru przed terminem jej zakończenia.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Udział w pracach zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty (3 dwudniowe robocze spotkania zespołów ekspertów w Warszawie oraz konsultacje online pomiędzy spotkaniami przez platformę Moodle kwiecień-maj 2016 r.)
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
 • kwiecień-maj 2016 r.
 • Wysokość wynagrodzenia: 5000.00 PLN (brutto/brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 2. Rekomendacje (proszę przesłać skan rekomendacji)
 3. Doświadczenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego - maks. 400 znaków ze spacjami
Termin nadsyłania aplikacji

24-03-2016 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny EOSP/2016
Osoba do kontaktu

Joanna Saska-Dymnicka
e-mail: jdymnicka@koweziu.edu.pl
telefon: 22 844-18-68 wew. 139

Opublikował: Projekt P9
Publikacja dnia: 17.03.2016

Dokument oglądany razy: 522
« inne aktualności