Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: członka zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty - reprezentant instytucji rynku pracy (urzędów pracy, Komendy Głównej OHP)

17.03.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: członka zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty - reprezentant instytucji rynku pracy (urzędów pracy, Komendy Głównej OHP) .

Stanowisko członka zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty - reprezentant instytucji rynku pracy (urzędów pracy, Komendy Głównej OHP)
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
  (proszę podać nazwę uczelni, nazwę kierunku specjalizacji, rok zakończenia kształcenia)
 2. Doświadczenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego lub rynku pracy np. udział w pracach zespołów zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym/rynkiem pracy lub działalność związana z doradztwem edukacyjno-zawodowym /rynkiem pracy lub publikacje o tematyce związanej z doradztwem edukacyjno-zawodowym lub rynkiem pracy
  (proszę krótko opisać rodzaj doświadczenia - maks. 400 znaków ze spacjami)
 3. Rekomendacje instytucji rynku pracy (urzędu pracy lub Komendy Głównej OHP)
  (proszę podać nazwę instytucji wystawiającej rekomendację oraz dołączyć ją do Noty Biograficznej)
 4. Średnie miesięczne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z zadań finansowanych z innych źródeł (w tym umowa o pracę, umowy zlecenie, działalność gospodarcza, umowy o dzieło) nieprzekraczające 220 godzin
  (proszę podać średnie miesięczne zaangażowanie godzinowe w okresie ostatnich 3 miesięcy)
  Jednocześnie informujemy, iż podane dane będą weryfikowane przy podpisaniu umowy poprzez wypełnienie „ewidencji wstępnej zaangażowania godzinowego” obejmującej zatrudnienie ze wskazaniem miejsca pracy, formy zatrudnienia oraz zaangażowania godzinowego.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Udokumentowany udział w pracach zespołów badawczych/analizujących stan doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce
  (proszę podać nazwę instytucji, nazwę projektu/-ów, zasięg projektu, zakres wykonywanych zadań/tytuł badania/analizy)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – prace o zasięgu ogólnokrajowym
  1 pkt – prace o zasięgu regionalnym
 2. Udokumentowane osiągnięcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego lub rynku pracy
  (proszę podać nagrody, wyróżnienia itp. w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego lub rynku pracy)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 3. Doświadczenie w pracy zawodowej związanej z doradztwem edukacyjno-zawodowym, oświatą, rynkiem pracy np. praca zawodowa w obszarze edukacji i oświaty, rynku pracy, działalność oświatowa/edukacyjna
  (proszę podać nazwę instytucji, dla których kandydat pracuje/pracował)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – doświadczenie w pracy w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego
  1 pkt – doświadczenie w pracy w obszarze oświaty lub rynku pracy
 4. Udział w pracach badawczych, analizach związanych z funkcjonowaniem oświaty, rynku pracy


  (Proszę podać nazwę instytucji, tytuł badań/analiz, czas realizacji badań, zajmowane stanowisko oraz zakres zadań)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt - badania na poziomie ogólnopolskim
  1 pkt – badania na poziomie regionalnym
 5. Znajomość systemów doradztwa edukacyjno-zawodowego w innych krajach
  (proszę podać: wizyty studyjne, kontakty z zagranicznymi ekspertami, udział w konferencjach nt. doradztwa w innych krajach, nazwę publikacji lub dokumentów krajowych i zagranicznych,, których treść jest znana kandydatowi, itp.)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – podane co najmniej dwa przykłady
  1 pkt - podany jeden przykład
 6. Doświadczenie w pracy na platformie Moodle
  (proszę opisać posiadane doświadczenie np. udział w forach dyskusyjnych, zamieszczaniu materiałów)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 7. Wykształcenie lub ukończone doskonalenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego
  (studia podyplomowe, kursy, itp.)

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt – kandydat spełnia kryterium
 8. Udział w projektach związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym realizowanych w systemie oświaty
  (proszę podać nazwę projektu, czas realizacji, zajmowane stanowisko)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – do 2 projektów
  2 pkt – więcej niż 2 projekty
 9. Publikacje lub wystąpienia związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym
  (proszę podać tytuł publikacji/nazwę wydarzenia/tytuł wystąpienia)

  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt – powyżej 5 publikacji/wystąpień
  2 pkt – od 4 do 5 publikacji/wystąpień
  1 pkt – do 3 publikacji/wystąpień
Wymagania dodatkowe
 1. Wykonawcy zobowiązani będą do przedstawiania oświadczenia w postaci protokołu o faktycznej liczbie godzin, którą przeznaczyli na realizację umowy/dzieła w ujęciu miesięcznym oraz poświadczą, że łączna miesięczna liczba godzin zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, obejmujących okres realizacji umowy zawartej z KOWEZiU nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. Jednocześnie wykonawca poświadcza, że obciążenie zawodowe nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mu w ramach projektu.
Informacje uzupełniające
 1. Udział we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowy. Zamawiający pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i zwrot kosztów podróży. Spotkania odbywać się będą w dni robocze. Zamawiający zastrzega, że liczba spotkań i terminy mogą ulec zmianie.

  Spośród ekspertów zostanie wyłonionych, w porozumieniu z zamawiającym, 3 Moderatorów zespołu i podzespołów ekspertów.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji bez dokonania wyboru przed terminem jej zakończenia.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Udział w pracach zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty (3 dwudniowe robocze spotkania zespołów ekspertów w Warszawie oraz konsultacje online pomiędzy spotkaniami przez platformę Moodle kwiecień-maj 2016 r.)
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
 • od kwietnia do maja 2016 r.
 • Wysokość wynagrodzenia: 5000.00 PLN (brutto/brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 2. Doświadczenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego lub rynku pracy - tekst maks. 400 znaków.
 3. Rekomendacje
  (Proszę przesłać skan rekomendacji)
Termin nadsyłania aplikacji

24-03-2016 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny EOSR/2016
Osoba do kontaktu

Joanna Saska-Dymnicka
e-mail: jdymnicka@koweziu.edu.pl
telefon: 22 844-18-68 wew. 139

Opublikował: Projekt P9
Publikacja dnia: 17.03.2016

Dokument oglądany razy: 666
« inne aktualności