Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego „Ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło informacji zwrotnej dla ucznia - branża skórzano-włókienniczo-odzieżowa”

12.03.2015

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego „Ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło informacji zwrotnej dla ucznia - branża skórzano-włókienniczo-odzieżowa”.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor programu kursu doskonalącego „Ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło informacji zwrotnej dla ucznia - branża skórzano-włókienniczo-odzieżowa”
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe w obszarze zawodów reprezentatywnych dla branży.
  Należy podać: uzyskany tytuł, nazwa uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.
 2. Udział w kursach/szkoleniach
  z zakresu oceniania w szkole ponadgimnazjalnej. Należy podać: temat, rok.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu oceniania wewnątrzszkolnego w szkole zawodowej. Proszę podać nazwę szkoły/placówki, nazwy prowadzonych zajęć, rok.
 4. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli szkół zawodowych z zakresu oceniania wewnątrzszkolnego. Należy podać tytuł, rodzaj materiału, adresata.
 5. Skrócony projekt programu szkolenia dotyczącego tematu ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło informacji zwrotnej dla ucznia obejmującego 40 godzin dydaktycznych.
  Należy podać tytuły modułów, liczbę godzin.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli szkół zawodowych w okresie 2011-2015 r. Należy podać tytuł szkolenia, temat, rok.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt - powyżej 5 szkoleń
 2. Pełnienie funkcji nauczyciela – doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta. Należy podać nazwę placówki doskonalenia, pełnioną funkcję, rok.
  Punktacja: (0–1 pkt)
  1 pkt – pełnienie funkcji nauczyciela - doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta
 3. Opis wybranego modułu
  z projektu szkolenia. Należy podać: cel zajęć, oczekiwane efekty kształcenia, liczbę godzin, metody nauczania, przykłady ćwiczeń. Należy dołączyć w postaci pliku (maks. 2 strony) do zgłoszenia.
  Punktacja: (0-5 pkt)
  1 pkt – zapisano cel zajęć
  1 pkt – zapisano oczekiwane efekty kształcenia
  1 pkt - zapisano liczbę godzin
  1 pkt – zapisano metody nauczania
  1 pkt – zapisano przykłady ćwiczeń
 4. Autor/współautor publikacji/materiałów programowych dotyczących zmian w  kształceniu zawodowym.
  Należy podać tytuł, rok opublikowania, wydawnictwo.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 2 publikacji
  2 pkt – powyżej 2 publikacji
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie programu kursu doskonalącego „Ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło informacji zwrotnej dla ucznia - branża skórzano-włókienniczo-odzieżowa”.
 2. Współpraca z liderem zadania w projekcie.
Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 4500.00 PLN () za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 2. Opis wybranego modułu
  z projektu szkolenia. Należy podać: cel zajęć, oczekiwane efekty kształcenia, liczbę godzin, metody nauczania, przykłady ćwiczeń. Należy dołączyć w postaci pliku (maks. 2 strony) do zgłoszenia.
Termin nadsyłania aplikacji

20-03-2015 do godziny 14:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny 14/P6/2015
Osoba do kontaktu

Elżbieta Żochowska
e-mail: e.zochowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8441868 wew. 129

Opublikował: Wydział WKZiU
Publikacja dnia: 12.03.2015

Dokument oglądany razy: 584
« inne aktualności