Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Trener szkoleń dla kadry gimnazjum

16.01.2015

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Trener szkoleń dla kadry gimnazjum.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Trener szkoleń dla kadry gimnazjum
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Edukacja dla pracy” [P7.2]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
  (proszę podać nazwę uczelni, termin ukończenia studiów)
 2. Wykształcenie wyższe II stopnia na specjalności doradztwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego
  (proszę podać: nazwę uczelni i datę rozpoczęcia i ukończenia studiów)
 3. Doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy z uczniem gimnazjum min. 2 lata (w ostatnich ciągu 6 lat)
  (proszę podać nazwę miejsca pracy/projektów, zajmowane stanowisko i okres współpracy)
 4. Doświadczenie trenerskie
  (min. 100 godz. w ciągu ostatnich 4 lat)
  (proszę podać: nazwy szkoleń oraz ilość godzin i daty, liczbę osób)
Kryteria oceny rankingowej
 1. Ukończona szkoła trenerska lub posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla dorosłych
  (proszę podać nazwę szkoły/kursu, termin rozpoczęcia i ukończenia szkoły)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryteriów
  2 pkt - kandydat spełnia kryterium
 2. Doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego dla kadry zarządzającej szkół i/lub rad pedagogicznych i/lub nauczycieli, i/lub liderów WSD, i/lub doradców zawodowych, i/lub kadry placówek doskonalenia nauczycieli
  (proszę podać: temat szkolenia, czas realizacji (liczba godzin dla każdego szkolenia), termin i liczbę uczestników, nazwę instytucji/ przedsiębiorstwa)
  (proszę podać: nazwy szkoleń oraz liczbę godzin i daty)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryteriów
  1 pkt – 1-4 szkolenia
  2 pkt – 5-8 szkoleń
  3 pkt – powyżej 8 szkoleń
 3. Doświadczenie w pracy jako trener/szkoleniowiec z osobami dorosłymi (ponad 50 godzin przeprowadzonych szkoleń – preferowane szkolenia dyrektorów szkół/rad pedagogicznych)
  (proszę opisać posiadane doświadczenie, w tym podać nazwę szkoleń, liczebność grupy, nazwę instytucji/przedsiębiorstwa dla której przeprowadzono szkolenie, liczbę godzin danego szkolenia)
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – kandydat spełnia kryterium
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
  (proszę podać nazwę uczelni, stanowisko, temat prowadzonych zajęć, lata pracy w układzie od miesiąc-rok do miesiąc–rok)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – 1-3 lata
  2 pkt – 4 lata i więcej
 5. Doświadczenie w organizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole ponadpodstawowej
  (proszę podać nazwę szkoły, stanowisko, opisać posiadane doświadczenie, lata pracy w układzie od miesiąc-rok do miesiąc–rok)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt – kandydat spełnia kryterium
 6. Inne dodatkowe ukończone i potwierdzone certyfikatem/dyplomem kursy, szkolenia itp. związane z doradztwem zawodowym
  (proszę podać tytuł/datę szkolenia i organizatora szkoleń)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – 1-8 szkoleń
  2 pkt – powyżej 8 szkoleń
 7. Doświadczenie w pracy na platformie Moodle
  (proszę opisać posiadane doświadczenie)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
Informacje uzupełniające
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz Noty Biograficznej najpóźniej do dnia 26 stycznia do godz.12.00.

  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Zamawiający dokona wyboru najlepszej ofert spośród złożonych zgłoszeń, która będzie spełniać wszystkie wymagania konieczne oraz w najwyższym stopniu kryteria oceny.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  Wyłonieni kandydaci zobowiązani są do wzięcia udziału w bezpłatnym 2 dniowym szkoleniu organizacyjnym w Warszawie przygotowującym do prowadzenia szkoleń dla kadry gimnazjum.

  Informujemy, że szkolenia do grupy docelowej w większości przypadków organizowanych będą w terminie poniedziałek – piątek.

  Umowa z trenerami będzie podpisywana z wyłonionym Wykonawcą szkoleń
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Prowadzenie szkoleń dla kadry gimnazjum;
  Wypełnianie arkuszy monitoringu szkolenia
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
 • 16 h / szkolenie
 • Wysokość wynagrodzenia: 2400.00 PLN (brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

26-01-2015 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • wysłać tradycyjną pocztą na adres:
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  ul. Spartańska 1B
  02-637 Warszawa
 • złożyć osobiście w sekretariacie KOWEZiU
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  ul. Spartańska 1B
  02-637 Warszawa
Dopisek / nr referencyjny TGIM/II
Osoba do kontaktu

Anna Sowińska
e-mail: a.sowinska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8441868

Opublikował: Projekt P7.2
Publikacja dnia: 16.01.2015

Dokument oglądany razy: 2524
« inne aktualności