Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autorzy analizy danych dot. wyników egzaminów zawodowych w 3 wskazanych zawodach (7 kwalifikacjach), opracowanie kwestionariuszy wywiadów PAPI oraz opracowanie raportu zbiorczego

07.01.2015

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autorzy analizy danych dot. wyników egzaminów zawodowych w 3 wskazanych zawodach (7 kwalifikacjach), opracowanie kwestionariuszy wywiadów PAPI oraz opracowanie raportu zbiorczego.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autorzy analizy danych dot. wyników egzaminów zawodowych w 3 wskazanych zawodach (7 kwalifikacjach), opracowanie kwestionariuszy wywiadów PAPI oraz opracowanie raportu zbiorczego
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe socjologiczne i/lub psychologiczne.
 2. Studia podyplomowe z zakresu badań społecznych/ewaluacji.
 3. Doświadczenie w projektowaniu i/lub prowadzeniu badań związanych z kształceniem zawodowym w ostatnich 3 latach.
 4. Doświadczenie w analizowaniu wyników i opracowaniu raportów dotyczących kształcenia zawodowego.
 5. Wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych: elektroniki, elektrotechniki, informatyki lub mechatroniki.
 6. Rzeczoznawca z listy MEN w zakresie co najmniej jednej z ww. dziedzin nauki.
 7. Studia podyplomowe z zakresu pomiaru dydaktycznego.
 8. Doświadczenie w analizowaniu wyników i opracowaniu raportów dotyczących egzaminu zewnętrznego oraz kształcenia zawodowego.
 9. Doświadczenie w opracowywaniu metodologii badań związanych z kształceniem zawodowym.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Kryteria rankingowe w sumie możliwe do uzyskania 100 punktów.
  Autor 1 może uzyskać maksymalnie 50 punktów w następujących kryteriach:
  Kryterium pierwsze: cena za wykonanie zamówienia maksymalna liczba punktów do uzyskania to 20. Punkty będę przyznawane poprzez zastosowanie następującego wzoru: najniższa cena dzielona przez najwyższą cenę razy 20 punktów. Kryterium 2:doświadczenie w opracowywaniu publikacji i/lub z raportów z zakresu kształcenia zawodowego maksymalna liczba punktów do uzyskania to 30. Punkty będę przyznawane poprzez zastosowanie następującego wzoru: 1 publikacja i/lub raport – 10 punktów, 2 publikacje i/lub raporty – 20 punktów, 3 lub więcej publikacji i/lub raportów – 30 punktów.

  Punktacja:
 2. Autor 2 może uzyskać maksymalnie 50 punktów w następujących kryteriach:
  Kryterium pierwsze: cena za wykonanie zamówienia maksymalna liczba punktów do uzyskania to 20. Punkty będę przyznawane poprzez zastosowanie następującego wzoru: najniższa cena dzielona przez najwyższą cenę razy 20 punktów. Kryterium 2:doświadczenie w opracowywaniu publikacji i/lub z raportów z zakresu kształcenia zawodowego maksymalna liczba punktów do uzyskania to 30. Punkty będę przyznawane poprzez zastosowanie następującego wzoru: 1 publikacja i/lub raport – 10 punktów, 2 publikacje i/lub raporty – 20 punktów, 3 lub więcej publikacji i/lub raportów – 30 punktów.

  Punktacja:
Informacje uzupełniające
 1. Ważne! - informacja dotycząca rekrutacji. Do wykonania przedmiotu umowy powinny zgłaszać się dwuosobowe zespoły autorów. W przypadku oferenta będącego zespołem autorów: Autor nr 1 powinien spełniać wymagania obowiązkowe od punktu 1 do punktu 4, a Autor nr 2 od punktu 5 do punktu 9.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Przeprowadzenie analizy danych dotyczących wyników egzaminów zawodowych w 3 wskazanych zawodach (7 kwalifikacjach). Analizie należy poddać wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) dla wskazanych 3 zawodów i 7 kwalifikacji na podstawie informacji o wynikach egzaminu zawodowego zamieszczonej na stronie CKE, plików Excela dla wszystkich edycji nowego egzaminu zawodowego, który odbył się w 2013 i 2014 roku oraz dla starego egzaminu w latach 2012-2013. Wyniki powinny być analizowane w podziale na:
  * kwalifikacje,
  * typ szkoły:
  - szkoła publiczna, szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej,
  - dla młodzieży i dla dorosłych,
  - zasadnicza szkoła zawodowa, technikum i szkoła policealną
  * status przystępujących do egzaminu: uczniowie, absolwenci KKZ, eksterni
  * przystępowanie do części pisemnej i części praktycznej.
  Analizie poddane będą wyniki egzaminów z ok. 1700 szkół kształcących w wybranych 3 zawodach.
 2. Opracowanie kwestionariuszy wywiadów PAPI(3 różne kwestionariusze dla wskazanych grup odbiorców) powinny umożliwić zebranie dodatkowych danych wykraczających poza zakres analizy egzaminów. Dane zebrane w wyniku przeprowadzonych wywiadów, które dostarczy Zamawiający w postaci surowych danych powinny zostać poddane analizie ilościowej oraz jakościowej i przedstawione w raporcie wynikowym.
 3. Opracowanie raportu zbiorczego. Raport zbiorczy powinien uwzględniać analizę danych dotyczących wyników egzaminów zawodowych w 3 wskazanych zawodach oraz analizę danych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia wywiadów z dyrektorami szkół prowadzących kształcenie w wybranych 3 zawodach, egzaminatorami w kwalifikacji/kwalifikacjach i asystentami technicznymi. Raport powinien zawierać wnioski i rekomendacje.
Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

14-01-2015 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: jklimek@koweziu.edu.pl
Dopisek / nr referencyjny X/P6/2014
Osoba do kontaktu

Justyna Klimek
e-mail: jklimek@koweziu.edu.pl
telefon: 22 844 07 40 wew. 153

Opublikował: Justyna Klimek
Publikacja dnia: 07.01.2015

Dokument oglądany razy: 1003
« inne aktualności