Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor dwóch kompletów narzędzi do III etapu monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

31.10.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor dwóch kompletów narzędzi do III etapu monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor dwóch kompletów narzędzi do III etapu monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne.
 2. Doświadczenie w projektowaniu i/lub prowadzeniu badań związanych z kształceniem zawodowym w ostatnich 3 latach.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Najniższe łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych
  z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, w tym
  umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz działalności gospodarczej – liczba godzin.

  Punktacja: 40%
 2. Najniższa cena brutto.
  Punktacja: 60%
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie wstępnej i ostatecznej wersji dwóch kompletów narzędzi do III etapu monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach:
  * dla dyrektorów i nauczycieli szkół ogólnodostępnych:
  - kwestionariusz ankiety dla dyrektora technikum,
  - kwestionariusz ankiety dla dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej,
  - kwestionariusz ankiety dla dyrektora szkoły policealnej,
  - kwestionariusz ankiety dla nauczyciela kształcenia zawodowego
  * dla dyrektorów i nauczycieli szkół specjalnych, MOW, MOS, SOS-W:
  - kwestionariusz ankiety dla dyrektora szkoły zawodowej specjalnej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
  - kwestionariusz ankiety dla nauczycieli szkoły zawodowej specjalnej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
  Przygotowanie założeń do pilotażu narzędzi.

 2. Udział w spotkaniach z przedstawicielami szkół, które będą uczestniczyły w pilotażu oraz uwzględnienie w narzędziach uwag zgłoszonych w trakcie pilotażu.
 3. Udział w spotkaniach Zespołu Metodologicznego, które będą odbywały się w Warszawie (nie mniej niż dwóch, nie więcej niż czterech).

Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 21000.00 PLN (brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

05-11-2014 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: jklimek@koweziu.edu.pl
Dopisek / nr referencyjny IX/P6/2014
Osoba do kontaktu

Justyna Klimek
e-mail: jklimek@koweziu.edu.pl
telefon: 22 844 07 40 wew. 153

Opublikował: Justyna Klimek
Publikacja dnia: 31.10.2014

Dokument oglądany razy: 730
« inne aktualności