Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualny statut

Statut

Załącznik do zarządzenia Nr 7
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 lutego 2013 r.

 

STATUT
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPIERANIA EDUKACJI
ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

§ 1. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, Nr 218, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 1196);

3) niniejszego statutu.

 

§ 2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

§ 3. Organem prowadzącym Ośrodek jest Minister Edukacji Narodowej, zwany dalej „Ministrem”.

 

§ 4. Ośrodek jest państwową jednostką budżetową.

 

§ 5. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.

§ 6. 1. Do zadań Ośrodka należy:

1) wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty;

2) wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół i placówek, o którym mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;

3) wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, w obszarze kształcenie zawodowego i ustawicznego;

4) wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;

5) doskonalenie nauczycieli publicznych placówek, o których mowa w pkt 1, w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym opracowywanie programów i materiałów edukacyjnych;

6) przygotowanie ogólnopolskich programów doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz doradców zawodowych, a także opracowywanie materiałów edukacyjnych;

7) projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym kształcenia na odległość;

8) tworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół zawodowych kształcących w zawodach unikatowych;

9) tworzenie baz danych i zasobów edukacyjnych oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;

10) inspirowanie, koordynowanie i promowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego;

11) współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz podnoszenia jakości i promocji kształcenia zawodowego i ustawicznego;

12) opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych, w tym prowadzenie działalności wydawniczej;

13) organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

2. Ośrodek może także realizować inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecane i finansowane przez Ministra.

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Ośrodka;

3) opracowywanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka;

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Ośrodka;

5) opracowywanie i przedkładanie Ministrowi planów i sprawozdań zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Wyłonienie nauczyciela zatrudnionego w Ośrodku do składu komisji konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej nauczycieli, do składu komisji konkursowej, o której mowa w ust. 3, wyłania się nauczyciela, który w wyniku kolejnego głosowania uzyskał największą liczbę głosów spośród tych nauczycieli.

§ 8. 1. W Ośrodku mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów.

2. Stanowisko wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra, powierza i z niego odwołuje dyrektor.

3. Zakres zadań wicedyrektora określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

4. Wskazany przez dyrektora wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.

5. W przypadku, gdy dyrektor nie wskaże wicedyrektora zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności, dyrektora Ośrodka zastępuje wicedyrektor wskazany przez Ministra.

 

§ 9. W Ośrodku tworzy się stanowisko głównego księgowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 10. 1. W Ośrodku tworzy się wydziały i inne komórki organizacyjne, w tym zespoły i samodzielne stanowiska.

2. Szczegółowe zadania komórek, o których mowa w ust. 1, oraz stanowiska kierownicze określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

 

§ 11. 1. W Ośrodku tworzy się stanowiska kierowników wydziałów.

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, mogą być powierzone zatrudnionym
w Ośrodku nauczycielom konsultantom. Na tych stanowiskach mogą być zatrudnieni również specjaliści niebędący nauczycielami, posiadający wykształcenie wyższe.

3. Kierownik komórki organizacyjnej realizuje zadania w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.

 

§ 12. W Ośrodku są zatrudniani nauczyciele konsultanci, specjaliści niebędący nauczycielami, pracownicy ekonomiczni, inżynieryjno-techniczni, administracji i obsługi, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 13. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Ministra z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Ośrodka, w trybie właściwym dla jego nadania.

 

STATUT KRAJOWEGO OŚRODKA WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJOpublikował: Mateusz Fijołek
Publikacja dnia: 22.02.2013
Podpisał: Anna Krajewska
Dokument z dnia: 07.04.2010
Dokument oglądany razy: 10 880