Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor publikacji

21.04.2015

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej poszukuje Autora/Autorów publikacji na temat realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu Euroguidance.

Stanowisko Autor publikacji
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wydział Poradnictwa Zawodowego

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe w zakresie doradztwa zawodowego.
 2. Doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (min. 3 lata).
Kryteria oceny rankingowej
 1. Wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki specjalnej.
  Punktacja: Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt - wykształcenie z zakresu psychologii
  1 pkt - wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej
 2. Studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki lub surdopedagogiki lub tyflopedagogiki lub terapii pedagogicznej lub psychoterapii lub inne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Punktacja: Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – 1 kurs kwalifikacyjny lub 1 studia podyplomowe
  2 pkt – powyżej 1 kursu kwalifikacyjnego lub 1 studiów podyplomowych
 3. Doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  Punktacja: Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – poniżej 3 lat
  2 pkt – powyżej 3 lat
 4. Udział w kursach/szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego (ostatnie 3 lata). Należy podać: temat, rok.
  Punktacja: Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń/ kursów
  2 pkt – powyżej 5 szkoleń/ kursów
 5. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów metodyczno-dydaktycznych z zakresu doradztwa zawodowego z ostatnich 5 lat.
  Należy podać: rodzaj materiału, tytuł, rok wydania.
  Punktacja: Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 3 opracowanych materiałów metodyczno-dydaktycznych
  2 pkt – powyżej 3 opracowanych materiałów metodyczno-dydaktycznych
 6. Przykładowy spis treści projektu publikacji. Należy podać tytuły rozdziałów i krótki opis zawartości.
  Punktacja: Punktacja: (0-10 pkt)
  2 pkt – przesłany spis treści
  4 pkt – krótki opis poszczególnych rozdziałów (5-7 zdań)
  4 pkt – zgodność treści z tematem publikacji
 7. Próbka wcześniej niepublikowanego tekstu własnego autorstwa dotycząca tematyki publikacji o objętości do 3600 znaków (maksymalnie dwie strony maszynopisu).
  Próbkę tekstu należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie PDF.
  Punktacja: Punktacja: (0-3 pkt)
  1 pkt – zgodność treści z tematem publikacji
  1 pkt – styl komunikatywny, przejrzysty, logiczny
  1 pkt - język dostosowany do odbiorców publikacji
Informacje uzupełniające
 1. Zamawiający przewiduje wykonanie dzieła przez jednego Autora lub dwóch Autorów. W drugim przypadku konieczne jest wyznaczenie redaktora merytorycznego, który składa ofertę i przedstawia niezbędne informacje na temat zespołu Autorów. Redaktor merytoryczny reprezentuje zespół Wykonawców w kontaktach z Zamawiającym.

  Honorarium za opracowanie publikacji wynosi 10000 zł brutto. W przypadku zespołu Autorów kwota ta podlega podziałowi.
 2. Zadaniem Autora/Autorów będzie opracowanie publikacji stanowiącej wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych w realizacji zadań z  zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  W publikacji muszą znaleźć się następujące zagadnienia:
  - wstęp (aktualne regulacje prawne, specyfika pracy poradni, zadania poradni dotyczące świadczenia doradztwa zawodowego i wspierania szkół i rodziców w tym zakresie)
  - opis warunków niezbędnych do realizacji zadań z doradztwa
  - formy i metody pracy z uczniem, rodzicem
  - formy i metody współpracy z instytucjami zewnętrznymi
  - przykłady dobrych praktyk w zakresie metod pracy (z uczniami, rodzicami, instytucjami)
  - scenariusze zajęć - jak prowadzić zajęcia dla rodziców i rad pedagogicznych
  - bibliografia i netografia (minimum 60% bibliografii powinno opierać się na publikacjach nie starszych niż wydanych w 2008 roku)
 3. Publikację należy opracować w formie zwięzłego kompendium wiedzy składającego się w 40% z teorii i w 60% z przykładów dobrych praktyk, scenariuszy zajęć itp.
 4. Objętość publikacji nie powinna przekraczać 150 stron (+/- 10 stron).
 5. Autor/Autorzy publikacji odpowiada/odpowiadają za prawidłowość merytoryczną i ścisłość podanych informacji.
 6. Zamawiający oczekuje gotowości Autorów/Autorów do współpracy z przedstawicielami KOWEZiU oraz udziału w 2-3 spotkaniach roboczych dotyczących merytorycznej zawartości publikacji. KOWEZiU nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w spotkaniach roboczych.
 7. Wybór oferenta:
  Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach uzyska maksymalną liczbę punktów.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyłonienia Autora/Autorów bez podania przyczyny.

  Przekazanie materiałów do KOWEZiU jest równoznaczne z oświadczeniem Autora/Autorów, że praca nie była nigdzie publikowana, a wniosek o jej publikację nie jest rozpatrywany w innych instytucjach.

  Prawa do przedłożonych publikacji przechodzą na Wydawcę, także w zakresie kopiowania i rozpowszechniania elektronicznego. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów (lub ich fragmentów) Autorzy są zobowiązani załączyć do przekazanych materiałów zgodę (w wersji elektronicznej) na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.

  W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów.
 8. Umowa zostanie podpisana po otrzymaniu środków z Komisji Europejskiej.
 9. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na wskazany podczas procesu rekrutacyjnego adres e-mail lub telefonicznie.
 10. Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
  Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 11. Termin nadesłania rękopisu do 28.08.2015 r.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie publikacji na temat realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Współpraca ze Zleceniodawcą.
Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 10000.00 PLN () za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

07-05-2015 do godziny 16:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny 2/WPZ/2015
Osoba do kontaktu

Anna Dziedzic
e-mail: a.dziedzic@koweziu.edu.pl
telefon: 22 844-18-68 wew. 133

Opublikował: Wydział Poradnictwa Zawodowego
Publikacja dnia: 21.04.2015

Dokument oglądany razy: 1971
« inne aktualności