Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: menedżer projektu

28.04.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: menedżer projektu.

Stanowisko

menedżer projektu

Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku menedżera/koordynatora/kierownika projektów edukacyjnych
  o zasięgu ponadregionalnym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości minimum 2 mln złotych
 3. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce finansów publicznych oraz zarządzaniu zespołem pracowników
 4. Znajomość zagadnień związanych z reformą systemu oświaty w tym kształcenia zawodowego
 5. Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu Office

Wymagania dodatkowe

 1. Ukończony kurs/studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami
 2. Znajomość zasad rozliczania projektów finansowanych ze środków UE oraz przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
 3. Doświadczenie w kontaktach z wykonawcami wyłonionymi w przetargach
 4. Doświadczenie w organizacji szkoleń o zasięgu ponadregionalnym

Zakres zadań na stanowisku pracy

 1. Zarządzanie projektem, w tym:
  • przestrzeganie zakresu, budżetu i harmonogramu realizacji projektu,
  • opracowywanie i pisanie szczegółowych opisów i harmonogramów działań związanych z realizacją zadań,
  • monitorowanie realizacji wszystkich działań projektu w szczególności pod kątem pojawiających się zagrożeń,
  • inicjowanie i wdrażanie planów naprawczych gdy wystąpi ryzyko i trudności w realizacji celów i zadań projektu,
  • przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu,
  • opracowywanie zapisów i zgłaszanie wszelkich zmian w projekcie będących podstawą do modyfikacji projektu stosowanie do harmonogramu.
 2. Monitorowanie spójności realizowanych zadań z uwzględnieniem stopnia osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników. Monitorowanie prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań.
 3. Opracowywanie i zgłaszanie zapotrzebowania w zakresie materiałów i usług oraz współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych nad ich realizacją zgodnie z Ustawą PZP.
 4. Współpraca ze specjalistą ds. finansowych w zakresie comiesięcznego zapotrzebowania na środki i realizację bieżących zadań
 5. Przygotowanie WOP, tabel monitorujących, raportów, itp.
 6. Przygotowywanie OPZ i SIWZ niezbędnych do realizacji zadań.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem przyjętych procedur udzielania zamówień publicznych podczas realizacji zadań.
 8. Nadzór nad procesem pozyskiwania współpracowników, w tym m.in. przygotowanie kompletu dokumentacji, udział w komisji rekrutacyjnej oraz zatwierdzanie wyników rekrutacji
 9. Weryfikacja poprawności i zgodności z zamówieniem zlecanych prac, usług i zamawianych dzieł oraz ich akceptowanie.
 10. Akceptowanie umów z wykonawcami i współpracownikami.
 11. Monitorowanie opracowywania planów i programów spotkań z ekspertami, autorami oraz seminariów wdrożeniowych pod kątem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie.
 12. Udział w spotkaniach zespołów ekspertów, autorów i seminariów wdrożeniowych.
 13. Prowadzenie rejestracji wydatków Projektu.
 14. Sporządzanie okresowych informacji oraz analiz finansowych niezbędnych do bieżącego monitorowania prawidłowej realizacji Projektu.
 15. Przygotowywanie Załącznika nr 1 do Wniosku beneficjenta o płatność, zgodnie z wytycznymi POWER.
 16. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych oraz prowadzenie dokumentacji osobowej.
 17. Wprowadzanie dokumentów finansowych do programu przeznaczonego do zarządzania finansami w projekcie i kontrolingu.
 18. Archiwizacja dokumentów finansowych w ramach projektu.
 19. Ewidencjonowanie dokumentów finansowych w zestawieniach prowadzonych na potrzeby Projektu.
 20. Opisywanie rachunków do umów i faktur zgodnie z przyjętymi procedurami oraz wymogami odpowiednimi dla POWER.
 21. Prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów zakupionych do realizacji Projektu.

Warunki zatrudnienia

 • umowa o pracę
 • 1 etat

Procedura rekrutacyjna

 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
   złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych).

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się  wobec kandydata postępowanie karne, karnoskarbowe, dyscyplinarne.

Termin nadsyłania aplikacji

25-05-2016 do godziny 12.00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

na adres mailowy: sekretariat@koweziu.edu.pl

lub pocztowy:

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa

z dopiskiem na kopercie - Rekrutacja

Opublikował: Mateusz Fijołek
Publikacja dnia: 28.04.2016

Dokument oglądany razy: 2241
« inne aktualności