Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Główny księgowy

07.01.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Główny księgowy.

Stanowisko Główny księgowy
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)

Do rekrutacji może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Doświadczenie zawodowe/staż pracy:

 1. doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce finansów publicznych,
 2. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 3. znajomość zasad rozliczania projektów finansowanych ze środków UE,
 4. znajomość zasad pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym: programów księgowych, sprawozdawczych, bankowych, systemu Płatnik, Trezor i e-PUAP,
 5. umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych, tworzenia projektu budżetu, przygotowywania zestawień analitycznych w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 6. znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, a także prawa zamówień publicznych, prawa pracy, zasad rozliczania ubezpieczeń społecznych i pdof.
Wymagania dodatkowe
 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
 3. samodzielność i dyspozycyjność.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie w oparciu o dowody księgowe ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym.
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach przyznanego upoważnienia.
 4. Okresowe sprawdzanie w drodze inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów KOWEZiU.
 5. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
 6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 7. Planowanie budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz bieżąca analiza jego realizacji.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Nadzór nad naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń.
 10. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: MEN, US, ZUS, GUS, NBP, BGK.
Warunki zatrudnienia
 • umowa o pracę
 • umowa o pracę/1 etat
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne: 
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe.
 5. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, karnoskarbowe, dyscyplinarne.
 6. Ewentualne referencje.
 7. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.
Termin nadsyłania aplikacji

28-01-2016 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • wysłać tradycyjną pocztą na adres:
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  ul. Spartańska 1B
  02-637 Warszawa
 • złożyć osobiście w sekretariacie KOWEZiU
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  ul. Spartańska 1B
  02-637 Warszawa
Dopisek / nr referencyjny WAK/1/2016
Osoba do kontaktu

Karolina Strugińska
e-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8443438

Opublikował: Anna Krajewska
Publikacja dnia: 07.01.2016

Dokument oglądany razy: 1894
« inne aktualności